ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه دهقانیان، عباسعلی رضاییان، (1398). مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1240-1247. magiran.com/p1988682
Marzie Dehghaniyan, Abbasali Rezaeian, (2019). The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1240-1247. magiran.com/p1988682
مرضیه دهقانیان، عباسعلی رضاییان، مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1240-1247. magiran.com/p1988682
Marzie Dehghaniyan, Abbasali Rezaeian, The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1240-1247. magiran.com/p1988682
مرضیه دهقانیان، عباسعلی رضاییان، "مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1240-1247. magiran.com/p1988682
Marzie Dehghaniyan, Abbasali Rezaeian, "The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1240-1247. magiran.com/p1988682
مرضیه دهقانیان، عباسعلی رضاییان، (1398). 'مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1240-1247. magiran.com/p1988682
Marzie Dehghaniyan, Abbasali Rezaeian, (2019). 'The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1240-1247. magiran.com/p1988682
مرضیه دهقانیان؛ عباسعلی رضاییان. "مطالعه فراوانی ژن های LasI، AlgD و مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه (MDR) در سودوموناس های جداشده از نمونه های عفونی مراکز درمانی شهرستان فسا". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1240-1247. magiran.com/p1988682
Marzie Dehghaniyan; Abbasali Rezaeian. "The Study of LasI and AlgD genes frequency and Multidrug Resistance (MDR) in Pseudomonads isolated from infectious samples of Fasa medical centers", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1240-1247. magiran.com/p1988682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال