ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اکبرزاده، رویا کریمی، حسین معمری، (1398). بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1277-1288. magiran.com/p1988686
Zahra Akbarzade, Roya Karimi, Hossein Moameri, (2019). Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1277-1288. magiran.com/p1988686
زهرا اکبرزاده، رویا کریمی، حسین معمری، بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس). مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1277-1288. magiran.com/p1988686
Zahra Akbarzade, Roya Karimi, Hossein Moameri, Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1277-1288. magiran.com/p1988686
زهرا اکبرزاده، رویا کریمی، حسین معمری، "بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1277-1288. magiran.com/p1988686
Zahra Akbarzade, Roya Karimi, Hossein Moameri, "Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas)", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1277-1288. magiran.com/p1988686
زهرا اکبرزاده، رویا کریمی، حسین معمری، (1398). 'بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1277-1288. magiran.com/p1988686
Zahra Akbarzade, Roya Karimi, Hossein Moameri, (2019). 'Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas)', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1277-1288. magiran.com/p1988686
زهرا اکبرزاده؛ رویا کریمی؛ حسین معمری. "بررسی ارتباط مصرف مکمل های غذایی مادر در دوران بارداری با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در هنگام تولد در جنوب ایران (مطالعه موردی: بندرعباس)". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1277-1288. magiran.com/p1988686
Zahra Akbarzade; Roya Karimi; Hossein Moameri. "Investigating The Relationship between the Consumption of Maternal Nutrition Supplements during Pregnancy and Anthropometric Indices in the Birth of a Newborn in Southern Iran (Case study: Bandar Abbas)", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1277-1288. magiran.com/p1988686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال