ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مرادی کلارده، مهرداد طاهری، حبیب ذاکری، (1398). ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1301-1305. magiran.com/p1988688
Parisa Moradikelardeh, Mehrdad Taheri, Habib Zakeri, (2019). The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1301-1305. magiran.com/p1988688
پریسا مرادی کلارده، مهرداد طاهری، حبیب ذاکری، ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1301-1305. magiran.com/p1988688
Parisa Moradikelardeh, Mehrdad Taheri, Habib Zakeri, The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1301-1305. magiran.com/p1988688
پریسا مرادی کلارده، مهرداد طاهری، حبیب ذاکری، "ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1301-1305. magiran.com/p1988688
Parisa Moradikelardeh, Mehrdad Taheri, Habib Zakeri, "The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1301-1305. magiran.com/p1988688
پریسا مرادی کلارده، مهرداد طاهری، حبیب ذاکری، (1398). 'ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1301-1305. magiran.com/p1988688
Parisa Moradikelardeh, Mehrdad Taheri, Habib Zakeri, (2019). 'The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1301-1305. magiran.com/p1988688
پریسا مرادی کلارده؛ مهرداد طاهری؛ حبیب ذاکری. "ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1301-1305. magiran.com/p1988688
Parisa Moradikelardeh; Mehrdad Taheri; Habib Zakeri. "The Relationship between chronic low back pain and sleep pattern (using data derived from the Persian cohort; Fasa(", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1301-1305. magiran.com/p1988688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال