ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا اسدی، مهران صیادی، سحر خلیقیان، سیما هاشمی، قادر الله وردی، (1398). بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1306-1313. magiran.com/p1988689
Sara Asadi, Mehran Sayadi, Sahar Khalighain, Sima Hashemi, Ghader Allahverdi, (2019). The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1306-1313. magiran.com/p1988689
سارا اسدی، مهران صیادی، سحر خلیقیان، سیما هاشمی، قادر الله وردی، بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1306-1313. magiran.com/p1988689
Sara Asadi, Mehran Sayadi, Sahar Khalighain, Sima Hashemi, Ghader Allahverdi, The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1306-1313. magiran.com/p1988689
سارا اسدی، مهران صیادی، سحر خلیقیان، سیما هاشمی، قادر الله وردی، "بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1306-1313. magiran.com/p1988689
Sara Asadi, Mehran Sayadi, Sahar Khalighain, Sima Hashemi, Ghader Allahverdi, "The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1306-1313. magiran.com/p1988689
سارا اسدی، مهران صیادی، سحر خلیقیان، سیما هاشمی، قادر الله وردی، (1398). 'بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1306-1313. magiran.com/p1988689
Sara Asadi, Mehran Sayadi, Sahar Khalighain, Sima Hashemi, Ghader Allahverdi, (2019). 'The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1306-1313. magiran.com/p1988689
سارا اسدی؛ مهران صیادی؛ سحر خلیقیان؛ سیما هاشمی؛ قادر الله وردی. "بررسی میزان فراوانی رنگهای مصرفی در مواد غذایی زعفرانی عرضه شده در سطح رستورانهای شهر فسا با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و اسپکتروفتومتری در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1306-1313. magiran.com/p1988689
Sara Asadi; Mehran Sayadi; Sahar Khalighain; Sima Hashemi; Ghader Allahverdi. "The study of the frequency of dyes used in food products delivered at Fasa restaurants using Thin Layer Chromatography and spectrophotometric methods in 1397", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1306-1313. magiran.com/p1988689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال