ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، (1398). ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، 1314-1323. magiran.com/p1988690
Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri, Rasoul Shahrooz, Shapour Hasanzadeh, Golam Reza Najafi, (2019). Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), 1314-1323. magiran.com/p1988690
حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(1): 1314-1323. magiran.com/p1988690
Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri, Rasoul Shahrooz, Shapour Hasanzadeh, Golam Reza Najafi, Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(1): 1314-1323. magiran.com/p1988690
حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، "ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 1 (1398): 1314-1323. magiran.com/p1988690
Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri, Rasoul Shahrooz, Shapour Hasanzadeh, Golam Reza Najafi, "Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.1 (2019): 1314-1323. magiran.com/p1988690
حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، (1398). 'ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(1)، صص.1314-1323. magiran.com/p1988690
Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri, Rasoul Shahrooz, Shapour Hasanzadeh, Golam Reza Najafi, (2019). 'Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(1), pp.1314-1323. magiran.com/p1988690
حمیدرضا حسن زاده خانمیری؛ رسول شهروز؛ شاپور حسن زاده؛ غلامرضا نجفی. "ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی (سوری) درمان شده با بوسولفان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،1 ، 1398، 1314-1323. magiran.com/p1988690
Hamid Reza Hasanzadeh Khanmiri; Rasoul Shahrooz; Shapour Hasanzadeh; Golam Reza Najafi. "Evaluation of the Protective Effect of Crocin on the Development of Embryos from In Vitro Fertilization (IVF) in Busulphan-treated Mice", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 1, 2019, 1314-1323. magiran.com/p1988690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال