ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه محمدی، علی تاج آبادی، رضا محبی، مصطفی روشن زاده، (1398). مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11(1)، 16-22. magiran.com/p1988713
Somayyeh Mohammadi, Ali Tajabadi, Reza Mohebbi, Mostafa Roshanzadeh, (2019). Comparison of the Effect of playing and watching the Cartoon on Anxiety before Anesthesia in 3-6 Years Old Children Candidate for Tonsillectomy, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11(1), 16-22. magiran.com/p1988713
سمیه محمدی، علی تاج آبادی، رضا محبی، مصطفی روشن زاده، مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1398؛ 11(1): 16-22. magiran.com/p1988713
Somayyeh Mohammadi, Ali Tajabadi, Reza Mohebbi, Mostafa Roshanzadeh, Comparison of the Effect of playing and watching the Cartoon on Anxiety before Anesthesia in 3-6 Years Old Children Candidate for Tonsillectomy, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 11(1): 16-22. magiran.com/p1988713
سمیه محمدی، علی تاج آبادی، رضا محبی، مصطفی روشن زاده، "مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 11، شماره 1 (1398): 16-22. magiran.com/p1988713
Somayyeh Mohammadi, Ali Tajabadi, Reza Mohebbi, Mostafa Roshanzadeh, "Comparison of the Effect of playing and watching the Cartoon on Anxiety before Anesthesia in 3-6 Years Old Children Candidate for Tonsillectomy", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 11, no.1 (2019): 16-22. magiran.com/p1988713
سمیه محمدی، علی تاج آبادی، رضا محبی، مصطفی روشن زاده، (1398). 'مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11(1)، صص.16-22. magiran.com/p1988713
Somayyeh Mohammadi, Ali Tajabadi, Reza Mohebbi, Mostafa Roshanzadeh, (2019). 'Comparison of the Effect of playing and watching the Cartoon on Anxiety before Anesthesia in 3-6 Years Old Children Candidate for Tonsillectomy', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11(1), pp.16-22. magiran.com/p1988713
سمیه محمدی؛ علی تاج آبادی؛ رضا محبی؛ مصطفی روشن زاده. "مقایسه تاثیر روش بازی و تماشای کارتون بر میزان اضطراب قبل از بیهوشی در کودکان 69 ساله کاندید عمل تانسیلکتومی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 11 ،1 ، 1398، 16-22. magiran.com/p1988713
Somayyeh Mohammadi; Ali Tajabadi; Reza Mohebbi; Mostafa Roshanzadeh. "Comparison of the Effect of playing and watching the Cartoon on Anxiety before Anesthesia in 3-6 Years Old Children Candidate for Tonsillectomy", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 11, 1, 2019, 16-22. magiran.com/p1988713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال