ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بهرامی، فرزانه احمدی، کوروش گودرزی، محمد عسگری، (1398). اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD)، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، 1-11. magiran.com/p1988878
Fatemeh Bahrami , Fatemeh Ahmadi, Kourosh Gudarzi, Mohammad Asgari, (2019). Investigation into the effectiveness of Acceptance based integrative therapy on marital compatibility and hope in couples diagnosed with Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD), Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), 1-11. magiran.com/p1988878
فاطمه بهرامی، فرزانه احمدی، کوروش گودرزی، محمد عسگری، اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD). مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(1): 1-11. magiran.com/p1988878
Fatemeh Bahrami , Fatemeh Ahmadi, Kourosh Gudarzi, Mohammad Asgari, Investigation into the effectiveness of Acceptance based integrative therapy on marital compatibility and hope in couples diagnosed with Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD), Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(1): 1-11. magiran.com/p1988878
فاطمه بهرامی، فرزانه احمدی، کوروش گودرزی، محمد عسگری، "اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD)"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 1 (1398): 1-11. magiran.com/p1988878
Fatemeh Bahrami , Fatemeh Ahmadi, Kourosh Gudarzi, Mohammad Asgari, "Investigation into the effectiveness of Acceptance based integrative therapy on marital compatibility and hope in couples diagnosed with Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD)", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.1 (2019): 1-11. magiran.com/p1988878
فاطمه بهرامی، فرزانه احمدی، کوروش گودرزی، محمد عسگری، (1398). 'اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD)'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، صص.1-11. magiran.com/p1988878
Fatemeh Bahrami , Fatemeh Ahmadi, Kourosh Gudarzi, Mohammad Asgari, (2019). 'Investigation into the effectiveness of Acceptance based integrative therapy on marital compatibility and hope in couples diagnosed with Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD)', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), pp.1-11. magiran.com/p1988878
فاطمه بهرامی؛ فرزانه احمدی؛ کوروش گودرزی؛ محمد عسگری. "اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD)". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،1 ، 1398، 1-11. magiran.com/p1988878
Fatemeh Bahrami ; Fatemeh Ahmadi; Kourosh Gudarzi; Mohammad Asgari. "Investigation into the effectiveness of Acceptance based integrative therapy on marital compatibility and hope in couples diagnosed with Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD)", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 1, 2019, 1-11. magiran.com/p1988878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال