ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بابادی، نرگس محمدتقوایی، شهلا دلنواز، (1398). مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex)با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، 13-21. magiran.com/p1988880
Fatemeh Babadi , Narges Mohammadtaghvaei, Shahla Delnavaz, (2019). Comparison of the effects of Jaftex and Persica mouthwashes on salivary pH and buffer capacity in the students and patients referred to the dentistry clinic of Sina hospital in Ahvaz, Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), 13-21. magiran.com/p1988880
فاطمه بابادی، نرگس محمدتقوایی، شهلا دلنواز، مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex)با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(1): 13-21. magiran.com/p1988880
Fatemeh Babadi , Narges Mohammadtaghvaei, Shahla Delnavaz, Comparison of the effects of Jaftex and Persica mouthwashes on salivary pH and buffer capacity in the students and patients referred to the dentistry clinic of Sina hospital in Ahvaz, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(1): 13-21. magiran.com/p1988880
فاطمه بابادی، نرگس محمدتقوایی، شهلا دلنواز، "مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex)با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 1 (1398): 13-21. magiran.com/p1988880
Fatemeh Babadi , Narges Mohammadtaghvaei, Shahla Delnavaz, "Comparison of the effects of Jaftex and Persica mouthwashes on salivary pH and buffer capacity in the students and patients referred to the dentistry clinic of Sina hospital in Ahvaz", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.1 (2019): 13-21. magiran.com/p1988880
فاطمه بابادی، نرگس محمدتقوایی، شهلا دلنواز، (1398). 'مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex)با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، صص.13-21. magiran.com/p1988880
Fatemeh Babadi , Narges Mohammadtaghvaei, Shahla Delnavaz, (2019). 'Comparison of the effects of Jaftex and Persica mouthwashes on salivary pH and buffer capacity in the students and patients referred to the dentistry clinic of Sina hospital in Ahvaz', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), pp.13-21. magiran.com/p1988880
فاطمه بابادی؛ نرگس محمدتقوایی؛ شهلا دلنواز. "مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex)با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،1 ، 1398، 13-21. magiran.com/p1988880
Fatemeh Babadi ; Narges Mohammadtaghvaei; Shahla Delnavaz. "Comparison of the effects of Jaftex and Persica mouthwashes on salivary pH and buffer capacity in the students and patients referred to the dentistry clinic of Sina hospital in Ahvaz", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 1, 2019, 13-21. magiran.com/p1988880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال