ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار حلاجی دزفولی، مهشید رضوی، سعید جوانمرد، سعید شیرافکن، (1398). ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، 41-47. magiran.com/p1988882
Negar Hallaji Dezfouli , Mahshid Razavi, Saeed Javanmard, Saeed Shirafkan, (2019). Evaluation of the dimensions of upper airway spaces in individuals with different skeletal classes and vertical growth patterns in ahvaz dental school in 1397 , Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), 41-47. magiran.com/p1988882
نگار حلاجی دزفولی، مهشید رضوی، سعید جوانمرد، سعید شیرافکن، ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(1): 41-47. magiran.com/p1988882
Negar Hallaji Dezfouli , Mahshid Razavi, Saeed Javanmard, Saeed Shirafkan, Evaluation of the dimensions of upper airway spaces in individuals with different skeletal classes and vertical growth patterns in ahvaz dental school in 1397 , Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(1): 41-47. magiran.com/p1988882
نگار حلاجی دزفولی، مهشید رضوی، سعید جوانمرد، سعید شیرافکن، "ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 1 (1398): 41-47. magiran.com/p1988882
Negar Hallaji Dezfouli , Mahshid Razavi, Saeed Javanmard, Saeed Shirafkan, "Evaluation of the dimensions of upper airway spaces in individuals with different skeletal classes and vertical growth patterns in ahvaz dental school in 1397 ", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.1 (2019): 41-47. magiran.com/p1988882
نگار حلاجی دزفولی، مهشید رضوی، سعید جوانمرد، سعید شیرافکن، (1398). 'ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، صص.41-47. magiran.com/p1988882
Negar Hallaji Dezfouli , Mahshid Razavi, Saeed Javanmard, Saeed Shirafkan, (2019). 'Evaluation of the dimensions of upper airway spaces in individuals with different skeletal classes and vertical growth patterns in ahvaz dental school in 1397 ', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), pp.41-47. magiran.com/p1988882
نگار حلاجی دزفولی؛ مهشید رضوی؛ سعید جوانمرد؛ سعید شیرافکن. "ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،1 ، 1398، 41-47. magiran.com/p1988882
Negar Hallaji Dezfouli ; Mahshid Razavi; Saeed Javanmard; Saeed Shirafkan. "Evaluation of the dimensions of upper airway spaces in individuals with different skeletal classes and vertical growth patterns in ahvaz dental school in 1397 ", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 1, 2019, 41-47. magiran.com/p1988882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال