ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راهله کردی، فرخنده جمشیدی، فریبا لیمویی، سید فرزاد حسینی بهبهانی، (1398). ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، 59-69. magiran.com/p1988883
Raheleh Kordi, Farkhondeh Jamshidi , Fariba Limoei, Seyyed Farzad Hosseinibehbahani, (2019). assessment of the causes of wife abuse referred to legal medicine organization in khozestan between the years 2016_2017, Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), 59-69. magiran.com/p1988883
راهله کردی، فرخنده جمشیدی، فریبا لیمویی، سید فرزاد حسینی بهبهانی، ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(1): 59-69. magiran.com/p1988883
Raheleh Kordi, Farkhondeh Jamshidi , Fariba Limoei, Seyyed Farzad Hosseinibehbahani, assessment of the causes of wife abuse referred to legal medicine organization in khozestan between the years 2016_2017, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(1): 59-69. magiran.com/p1988883
راهله کردی، فرخنده جمشیدی، فریبا لیمویی، سید فرزاد حسینی بهبهانی، "ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 1 (1398): 59-69. magiran.com/p1988883
Raheleh Kordi, Farkhondeh Jamshidi , Fariba Limoei, Seyyed Farzad Hosseinibehbahani, "assessment of the causes of wife abuse referred to legal medicine organization in khozestan between the years 2016_2017", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.1 (2019): 59-69. magiran.com/p1988883
راهله کردی، فرخنده جمشیدی، فریبا لیمویی، سید فرزاد حسینی بهبهانی، (1398). 'ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، صص.59-69. magiran.com/p1988883
Raheleh Kordi, Farkhondeh Jamshidi , Fariba Limoei, Seyyed Farzad Hosseinibehbahani, (2019). 'assessment of the causes of wife abuse referred to legal medicine organization in khozestan between the years 2016_2017', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), pp.59-69. magiran.com/p1988883
راهله کردی؛ فرخنده جمشیدی؛ فریبا لیمویی؛ سید فرزاد حسینی بهبهانی. "ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،1 ، 1398، 59-69. magiran.com/p1988883
Raheleh Kordi; Farkhondeh Jamshidi ; Fariba Limoei; Seyyed Farzad Hosseinibehbahani. "assessment of the causes of wife abuse referred to legal medicine organization in khozestan between the years 2016_2017", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 1, 2019, 59-69. magiran.com/p1988883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال