ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود همایونی تبریزی، عطیه دارچینی مراغه، احسان کریمی، (1398). بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، 71-79. magiran.com/p1988887
Masoud Homayouni Tabrizi , Atieh Darchini Maragheh, Ehsan Karimi, (2019). Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of nanoemulsion of cherry kernel oil on A549 lung cancer and HUVEC normal cells, Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), 71-79. magiran.com/p1988887
مسعود همایونی تبریزی، عطیه دارچینی مراغه، احسان کریمی، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(1): 71-79. magiran.com/p1988887
Masoud Homayouni Tabrizi , Atieh Darchini Maragheh, Ehsan Karimi, Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of nanoemulsion of cherry kernel oil on A549 lung cancer and HUVEC normal cells, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 18(1): 71-79. magiran.com/p1988887
مسعود همایونی تبریزی، عطیه دارچینی مراغه، احسان کریمی، "بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 1 (1398): 71-79. magiran.com/p1988887
Masoud Homayouni Tabrizi , Atieh Darchini Maragheh, Ehsan Karimi, "Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of nanoemulsion of cherry kernel oil on A549 lung cancer and HUVEC normal cells", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.1 (2019): 71-79. magiran.com/p1988887
مسعود همایونی تبریزی، عطیه دارچینی مراغه، احسان کریمی، (1398). 'بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(1)، صص.71-79. magiran.com/p1988887
Masoud Homayouni Tabrizi , Atieh Darchini Maragheh, Ehsan Karimi, (2019). 'Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of nanoemulsion of cherry kernel oil on A549 lung cancer and HUVEC normal cells', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(1), pp.71-79. magiran.com/p1988887
مسعود همایونی تبریزی؛ عطیه دارچینی مراغه؛ احسان کریمی. "بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،1 ، 1398، 71-79. magiran.com/p1988887
Masoud Homayouni Tabrizi ; Atieh Darchini Maragheh; Ehsan Karimi. "Evaluation of antioxidant and cytotoxic effects of nanoemulsion of cherry kernel oil on A549 lung cancer and HUVEC normal cells", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 1, 2019, 71-79. magiran.com/p1988887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال