ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی فرقانی، محمدرضا تقوی پور، (1398). از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26(97)، 77-110. magiran.com/p1988890
Mohammad Mehdi Forghani, Mohammadreza Taghavipour , (2019). From Discoursing to Mainstreaming of BBC Persian on the Human rights records, Communication Research, 26(97), 77-110. magiran.com/p1988890
محمد مهدی فرقانی، محمدرضا تقوی پور، از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 1398؛ 26(97): 77-110. magiran.com/p1988890
Mohammad Mehdi Forghani, Mohammadreza Taghavipour , From Discoursing to Mainstreaming of BBC Persian on the Human rights records, Communication Research, 2019; 26(97): 77-110. magiran.com/p1988890
محمد مهدی فرقانی، محمدرضا تقوی پور، "از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری"، فصلنامه پژوهش های ارتباطی 26، شماره 97 (1398): 77-110. magiran.com/p1988890
Mohammad Mehdi Forghani, Mohammadreza Taghavipour , "From Discoursing to Mainstreaming of BBC Persian on the Human rights records", Communication Research 26, no.97 (2019): 77-110. magiran.com/p1988890
محمد مهدی فرقانی، محمدرضا تقوی پور، (1398). 'از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری'، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26(97)، صص.77-110. magiran.com/p1988890
Mohammad Mehdi Forghani, Mohammadreza Taghavipour , (2019). 'From Discoursing to Mainstreaming of BBC Persian on the Human rights records', Communication Research, 26(97), pp.77-110. magiran.com/p1988890
محمد مهدی فرقانی؛ محمدرضا تقوی پور. "از گفتمان سازی تا جریان سازی بی بی سی فارسی بر محور پرونده های حقوق بشری". فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 26 ،97 ، 1398، 77-110. magiran.com/p1988890
Mohammad Mehdi Forghani; Mohammadreza Taghavipour . "From Discoursing to Mainstreaming of BBC Persian on the Human rights records", Communication Research, 26, 97, 2019, 77-110. magiran.com/p1988890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال