ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کعب، محمد شریفی، حسین مبلی، (1398). تجزیه وتحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید نیشکر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 19-30. magiran.com/p1989016
Ali Kaab, Mohammad Sharifi , Hossein Mobli, (2019). Analysis and Optimization of Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions in Sugarcane Production Using Data Envelopment Analysis, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 19-30. magiran.com/p1989016
علی کعب، محمد شریفی، حسین مبلی، تجزیه وتحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید نیشکر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 19-30. magiran.com/p1989016
Ali Kaab, Mohammad Sharifi , Hossein Mobli, Analysis and Optimization of Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions in Sugarcane Production Using Data Envelopment Analysis, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 19-30. magiran.com/p1989016
علی کعب، محمد شریفی، حسین مبلی، "تجزیه وتحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید نیشکر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 19-30. magiran.com/p1989016
Ali Kaab, Mohammad Sharifi , Hossein Mobli, "Analysis and Optimization of Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions in Sugarcane Production Using Data Envelopment Analysis", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 19-30. magiran.com/p1989016
علی کعب، محمد شریفی، حسین مبلی، (1398). 'تجزیه وتحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید نیشکر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.19-30. magiran.com/p1989016
Ali Kaab, Mohammad Sharifi , Hossein Mobli, (2019). 'Analysis and Optimization of Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions in Sugarcane Production Using Data Envelopment Analysis', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.19-30. magiran.com/p1989016
علی کعب؛ محمد شریفی؛ حسین مبلی. "تجزیه وتحلیل و بهینه سازی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید نیشکر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 19-30. magiran.com/p1989016
Ali Kaab; Mohammad Sharifi ; Hossein Mobli. "Analysis and Optimization of Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions in Sugarcane Production Using Data Envelopment Analysis", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 19-30. magiran.com/p1989016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال