ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا بهروزنیا، محمد شریفی، سیدهاشم موسوی اول، هما حسین زاده بندباف ها، (1398). ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه های پیش گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله های جامد شهری شهرستان رشت، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 43-55. magiran.com/p1989018
Leyla Behrooznia, Mohammad Sharifi , Seyed Hashem Mousavi, Avval, Homa Hosseinzadeh, Bandbafha, (2019). Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 43-55. magiran.com/p1989018
لیلا بهروزنیا، محمد شریفی، سیدهاشم موسوی اول، هما حسین زاده بندباف ها، ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه های پیش گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله های جامد شهری شهرستان رشت. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 43-55. magiran.com/p1989018
Leyla Behrooznia, Mohammad Sharifi , Seyed Hashem Mousavi, Avval, Homa Hosseinzadeh, Bandbafha, Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 43-55. magiran.com/p1989018
لیلا بهروزنیا، محمد شریفی، سیدهاشم موسوی اول، هما حسین زاده بندباف ها، "ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه های پیش گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله های جامد شهری شهرستان رشت"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 43-55. magiran.com/p1989018
Leyla Behrooznia, Mohammad Sharifi , Seyed Hashem Mousavi, Avval, Homa Hosseinzadeh, Bandbafha, "Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 43-55. magiran.com/p1989018
لیلا بهروزنیا، محمد شریفی، سیدهاشم موسوی اول، هما حسین زاده بندباف ها، (1398). 'ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه های پیش گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله های جامد شهری شهرستان رشت'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.43-55. magiran.com/p1989018
Leyla Behrooznia, Mohammad Sharifi , Seyed Hashem Mousavi, Avval, Homa Hosseinzadeh, Bandbafha, (2019). 'Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.43-55. magiran.com/p1989018
لیلا بهروزنیا؛ محمد شریفی؛ سیدهاشم موسوی اول؛ هما حسین زاده بندباف ها. "ارزیابی انرژی مصرفی و هزینه های پیش گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله های جامد شهری شهرستان رشت". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 43-55. magiran.com/p1989018
Leyla Behrooznia; Mohammad Sharifi ; Seyed Hashem Mousavi; Avval; Homa Hosseinzadeh; Bandbafha. "Estimation of Energy Consumption and Environmental ECO-Costs of Compost Production from Municipal Solid Waste in Rasht", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 43-55. magiran.com/p1989018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال