ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر سلیمانی، محمدحسین کیان مهر، سید رضا حسن بیگی، سید مهدی شریعتمداری، (1398). تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 57-65. magiran.com/p1989019
Jaber Soleymani, Mohammad Hossein Kianmehr , Seyed Reza Hassan Beigi, Seyed Mahdi Shariatmadari, (2019). Determine the specific energy consumption for grinding wet cattle manure with a special size reduction machine, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 57-65. magiran.com/p1989019
جابر سلیمانی، محمدحسین کیان مهر، سید رضا حسن بیگی، سید مهدی شریعتمداری، تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 57-65. magiran.com/p1989019
Jaber Soleymani, Mohammad Hossein Kianmehr , Seyed Reza Hassan Beigi, Seyed Mahdi Shariatmadari, Determine the specific energy consumption for grinding wet cattle manure with a special size reduction machine, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 57-65. magiran.com/p1989019
جابر سلیمانی، محمدحسین کیان مهر، سید رضا حسن بیگی، سید مهدی شریعتمداری، "تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 57-65. magiran.com/p1989019
Jaber Soleymani, Mohammad Hossein Kianmehr , Seyed Reza Hassan Beigi, Seyed Mahdi Shariatmadari, "Determine the specific energy consumption for grinding wet cattle manure with a special size reduction machine", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 57-65. magiran.com/p1989019
جابر سلیمانی، محمدحسین کیان مهر، سید رضا حسن بیگی، سید مهدی شریعتمداری، (1398). 'تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.57-65. magiran.com/p1989019
Jaber Soleymani, Mohammad Hossein Kianmehr , Seyed Reza Hassan Beigi, Seyed Mahdi Shariatmadari, (2019). 'Determine the specific energy consumption for grinding wet cattle manure with a special size reduction machine', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.57-65. magiran.com/p1989019
جابر سلیمانی؛ محمدحسین کیان مهر؛ سید رضا حسن بیگی؛ سید مهدی شریعتمداری. "تعیین انرژی مصرفی ویژه آسیاب کود گاوی مرطوب با استفاده از دستگاه خرد کن". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 57-65. magiran.com/p1989019
Jaber Soleymani; Mohammad Hossein Kianmehr ; Seyed Reza Hassan Beigi; Seyed Mahdi Shariatmadari. "Determine the specific energy consumption for grinding wet cattle manure with a special size reduction machine", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 57-65. magiran.com/p1989019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال