ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن برزگر، اکبر جوکار، مرضیه اسلامی، (1398). بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 67-76. magiran.com/p1989020
Hassan Barzegar , Akbar Jokar, Marzieh Eslami, (2019). Effect of Persian gum coating containing cinnamon essential oil on the shelf life of pomegranate arils, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 67-76. magiran.com/p1989020
حسن برزگر، اکبر جوکار، مرضیه اسلامی، بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 67-76. magiran.com/p1989020
Hassan Barzegar , Akbar Jokar, Marzieh Eslami, Effect of Persian gum coating containing cinnamon essential oil on the shelf life of pomegranate arils, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 67-76. magiran.com/p1989020
حسن برزگر، اکبر جوکار، مرضیه اسلامی، "بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 67-76. magiran.com/p1989020
Hassan Barzegar , Akbar Jokar, Marzieh Eslami, "Effect of Persian gum coating containing cinnamon essential oil on the shelf life of pomegranate arils", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 67-76. magiran.com/p1989020
حسن برزگر، اکبر جوکار، مرضیه اسلامی، (1398). 'بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.67-76. magiran.com/p1989020
Hassan Barzegar , Akbar Jokar, Marzieh Eslami, (2019). 'Effect of Persian gum coating containing cinnamon essential oil on the shelf life of pomegranate arils', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.67-76. magiran.com/p1989020
حسن برزگر؛ اکبر جوکار؛ مرضیه اسلامی. "بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 67-76. magiran.com/p1989020
Hassan Barzegar ; Akbar Jokar; Marzieh Eslami. "Effect of Persian gum coating containing cinnamon essential oil on the shelf life of pomegranate arils", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 67-76. magiran.com/p1989020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال