ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، (1398). طراحی سیستم فازی ارزیابی حسی برای برش های سیب خشک شده با پرتودهی مادون قرمز، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 77-89. magiran.com/p1989021
Hassan Sabbaghi , Aman Mohammad Ziaiifar, Mehdi Kashaninejad, (2019). Design of Fuzzy System for Sensory Evaluation of Dried Apple Slices Using Infrared Radiation, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 77-89. magiran.com/p1989021
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، طراحی سیستم فازی ارزیابی حسی برای برش های سیب خشک شده با پرتودهی مادون قرمز. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 77-89. magiran.com/p1989021
Hassan Sabbaghi , Aman Mohammad Ziaiifar, Mehdi Kashaninejad, Design of Fuzzy System for Sensory Evaluation of Dried Apple Slices Using Infrared Radiation, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 77-89. magiran.com/p1989021
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، "طراحی سیستم فازی ارزیابی حسی برای برش های سیب خشک شده با پرتودهی مادون قرمز"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 77-89. magiran.com/p1989021
Hassan Sabbaghi , Aman Mohammad Ziaiifar, Mehdi Kashaninejad, "Design of Fuzzy System for Sensory Evaluation of Dried Apple Slices Using Infrared Radiation", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 77-89. magiran.com/p1989021
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، (1398). 'طراحی سیستم فازی ارزیابی حسی برای برش های سیب خشک شده با پرتودهی مادون قرمز'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.77-89. magiran.com/p1989021
Hassan Sabbaghi , Aman Mohammad Ziaiifar, Mehdi Kashaninejad, (2019). 'Design of Fuzzy System for Sensory Evaluation of Dried Apple Slices Using Infrared Radiation', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.77-89. magiran.com/p1989021
حسن صباغی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی کاشانی نژاد. "طراحی سیستم فازی ارزیابی حسی برای برش های سیب خشک شده با پرتودهی مادون قرمز". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 77-89. magiran.com/p1989021
Hassan Sabbaghi ; Aman Mohammad Ziaiifar; Mehdi Kashaninejad. "Design of Fuzzy System for Sensory Evaluation of Dried Apple Slices Using Infrared Radiation", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 77-89. magiran.com/p1989021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال