ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غنیه رویتع، محمد حجتی، محمد نوشاد، (1398). تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم کالری بر کیفیت ورقه های موز خشک شده، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 91-100. magiran.com/p1989022
GHANIEH ROUEITA, MOHAMMAD HOJJATI , MOHAMMAD NOSHAD, (2019). Effect of Ultrasound and Low Caloric Osmotic Solution Pretreatment on the Quality of Dried Banana Slices, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 91-100. magiran.com/p1989022
غنیه رویتع، محمد حجتی، محمد نوشاد، تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم کالری بر کیفیت ورقه های موز خشک شده. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 91-100. magiran.com/p1989022
GHANIEH ROUEITA, MOHAMMAD HOJJATI , MOHAMMAD NOSHAD, Effect of Ultrasound and Low Caloric Osmotic Solution Pretreatment on the Quality of Dried Banana Slices, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 91-100. magiran.com/p1989022
غنیه رویتع، محمد حجتی، محمد نوشاد، "تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم کالری بر کیفیت ورقه های موز خشک شده"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 91-100. magiran.com/p1989022
GHANIEH ROUEITA, MOHAMMAD HOJJATI , MOHAMMAD NOSHAD, "Effect of Ultrasound and Low Caloric Osmotic Solution Pretreatment on the Quality of Dried Banana Slices", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 91-100. magiran.com/p1989022
غنیه رویتع، محمد حجتی، محمد نوشاد، (1398). 'تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم کالری بر کیفیت ورقه های موز خشک شده'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.91-100. magiran.com/p1989022
GHANIEH ROUEITA, MOHAMMAD HOJJATI , MOHAMMAD NOSHAD, (2019). 'Effect of Ultrasound and Low Caloric Osmotic Solution Pretreatment on the Quality of Dried Banana Slices', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.91-100. magiran.com/p1989022
غنیه رویتع؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد. "تاثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم کالری بر کیفیت ورقه های موز خشک شده". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 91-100. magiran.com/p1989022
GHANIEH ROUEITA; MOHAMMAD HOJJATI ; MOHAMMAD NOSHAD. "Effect of Ultrasound and Low Caloric Osmotic Solution Pretreatment on the Quality of Dried Banana Slices", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 91-100. magiran.com/p1989022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال