ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید رضا روستاپور، امید عظیمی، حمیدرضا گازر، (1398). مدل سازی دینامیک سیال در یک خشک کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان گذر، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 115-128. magiran.com/p1989024
Omid Reza Roustapour , Omid Azimi, Hamid Reza Gazor, (2019). Computational Fluid Dynamics Analysis in a Corn Air Flow Paddy Dryer with Two Types of Passing Air Flow of Lateral and Central Pattern, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 115-128. magiran.com/p1989024
امید رضا روستاپور، امید عظیمی، حمیدرضا گازر، مدل سازی دینامیک سیال در یک خشک کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان گذر. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 115-128. magiran.com/p1989024
Omid Reza Roustapour , Omid Azimi, Hamid Reza Gazor, Computational Fluid Dynamics Analysis in a Corn Air Flow Paddy Dryer with Two Types of Passing Air Flow of Lateral and Central Pattern, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 115-128. magiran.com/p1989024
امید رضا روستاپور، امید عظیمی، حمیدرضا گازر، "مدل سازی دینامیک سیال در یک خشک کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان گذر"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 115-128. magiran.com/p1989024
Omid Reza Roustapour , Omid Azimi, Hamid Reza Gazor, "Computational Fluid Dynamics Analysis in a Corn Air Flow Paddy Dryer with Two Types of Passing Air Flow of Lateral and Central Pattern", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 115-128. magiran.com/p1989024
امید رضا روستاپور، امید عظیمی، حمیدرضا گازر، (1398). 'مدل سازی دینامیک سیال در یک خشک کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان گذر'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.115-128. magiran.com/p1989024
Omid Reza Roustapour , Omid Azimi, Hamid Reza Gazor, (2019). 'Computational Fluid Dynamics Analysis in a Corn Air Flow Paddy Dryer with Two Types of Passing Air Flow of Lateral and Central Pattern', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.115-128. magiran.com/p1989024
امید رضا روستاپور؛ امید عظیمی؛ حمیدرضا گازر. "مدل سازی دینامیک سیال در یک خشک کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان گذر". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 115-128. magiran.com/p1989024
Omid Reza Roustapour ; Omid Azimi; Hamid Reza Gazor. "Computational Fluid Dynamics Analysis in a Corn Air Flow Paddy Dryer with Two Types of Passing Air Flow of Lateral and Central Pattern", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 115-128. magiran.com/p1989024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال