ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال خدایی، ناصر بهروزی خزاعی، امین حسین زاده رندی، (1398). طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 145-154. magiran.com/p1989026
Jalal Khodaei , Nasser Behroozi, Khazaei, Amin Hosseinzadeh Rendi, (2019). Classification of Strawberry Based on Maturity Rate and Size Using Machine Vision, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 145-154. magiran.com/p1989026
جلال خدایی، ناصر بهروزی خزاعی، امین حسین زاده رندی، طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 145-154. magiran.com/p1989026
Jalal Khodaei , Nasser Behroozi, Khazaei, Amin Hosseinzadeh Rendi, Classification of Strawberry Based on Maturity Rate and Size Using Machine Vision, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 145-154. magiran.com/p1989026
جلال خدایی، ناصر بهروزی خزاعی، امین حسین زاده رندی، "طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 145-154. magiran.com/p1989026
Jalal Khodaei , Nasser Behroozi, Khazaei, Amin Hosseinzadeh Rendi, "Classification of Strawberry Based on Maturity Rate and Size Using Machine Vision", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 145-154. magiran.com/p1989026
جلال خدایی، ناصر بهروزی خزاعی، امین حسین زاده رندی، (1398). 'طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.145-154. magiran.com/p1989026
Jalal Khodaei , Nasser Behroozi, Khazaei, Amin Hosseinzadeh Rendi, (2019). 'Classification of Strawberry Based on Maturity Rate and Size Using Machine Vision', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.145-154. magiran.com/p1989026
جلال خدایی؛ ناصر بهروزی خزاعی؛ امین حسین زاده رندی. "طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 145-154. magiran.com/p1989026
Jalal Khodaei ; Nasser Behroozi; Khazaei; Amin Hosseinzadeh Rendi. "Classification of Strawberry Based on Maturity Rate and Size Using Machine Vision", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 145-154. magiran.com/p1989026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال