ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی احمد، فاطمه میرباذل، فاطمه سلکی چشمه سلطانی، سید حسن پیشگرکومله، (1398). بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 155-168. magiran.com/p1989027
Ali Hajiahmad , Fatemeh Mirbazel, Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani, Seyyed Hassan Pishgar, Komleh, (2019). Energy Indices and Environmental Impact Assessment of Industrial Bread Production by Using Life Cycle, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 155-168. magiran.com/p1989027
علی حاجی احمد، فاطمه میرباذل، فاطمه سلکی چشمه سلطانی، سید حسن پیشگرکومله، بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 155-168. magiran.com/p1989027
Ali Hajiahmad , Fatemeh Mirbazel, Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani, Seyyed Hassan Pishgar, Komleh, Energy Indices and Environmental Impact Assessment of Industrial Bread Production by Using Life Cycle, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 155-168. magiran.com/p1989027
علی حاجی احمد، فاطمه میرباذل، فاطمه سلکی چشمه سلطانی، سید حسن پیشگرکومله، "بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 155-168. magiran.com/p1989027
Ali Hajiahmad , Fatemeh Mirbazel, Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani, Seyyed Hassan Pishgar, Komleh, "Energy Indices and Environmental Impact Assessment of Industrial Bread Production by Using Life Cycle", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 155-168. magiran.com/p1989027
علی حاجی احمد، فاطمه میرباذل، فاطمه سلکی چشمه سلطانی، سید حسن پیشگرکومله، (1398). 'بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.155-168. magiran.com/p1989027
Ali Hajiahmad , Fatemeh Mirbazel, Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani, Seyyed Hassan Pishgar, Komleh, (2019). 'Energy Indices and Environmental Impact Assessment of Industrial Bread Production by Using Life Cycle', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.155-168. magiran.com/p1989027
علی حاجی احمد؛ فاطمه میرباذل؛ فاطمه سلکی چشمه سلطانی؛ سید حسن پیشگرکومله. "بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 155-168. magiran.com/p1989027
Ali Hajiahmad ; Fatemeh Mirbazel; Fatemeh Solki Cheshmeh Soltani; Seyyed Hassan Pishgar; Komleh. "Energy Indices and Environmental Impact Assessment of Industrial Bread Production by Using Life Cycle", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 155-168. magiran.com/p1989027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال