ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عسکری، غلام حسین شاه قلی، جواد جنت خواه، داود کلانتری، (1398). بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 169-178. magiran.com/p1989028
Mohammad Askari , Gholamhossein Shahgholi, Javad Jannatkhah, Davood Kalantari, (2019). Investigating the effect of forward speed, operation depth and adding wing on the interaction between the paraplow and soil, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 169-178. magiran.com/p1989028
محمد عسکری، غلام حسین شاه قلی، جواد جنت خواه، داود کلانتری، بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 169-178. magiran.com/p1989028
Mohammad Askari , Gholamhossein Shahgholi, Javad Jannatkhah, Davood Kalantari, Investigating the effect of forward speed, operation depth and adding wing on the interaction between the paraplow and soil, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 169-178. magiran.com/p1989028
محمد عسکری، غلام حسین شاه قلی، جواد جنت خواه، داود کلانتری، "بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 169-178. magiran.com/p1989028
Mohammad Askari , Gholamhossein Shahgholi, Javad Jannatkhah, Davood Kalantari, "Investigating the effect of forward speed, operation depth and adding wing on the interaction between the paraplow and soil", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 169-178. magiran.com/p1989028
محمد عسکری، غلام حسین شاه قلی، جواد جنت خواه، داود کلانتری، (1398). 'بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.169-178. magiran.com/p1989028
Mohammad Askari , Gholamhossein Shahgholi, Javad Jannatkhah, Davood Kalantari, (2019). 'Investigating the effect of forward speed, operation depth and adding wing on the interaction between the paraplow and soil', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.169-178. magiran.com/p1989028
محمد عسکری؛ غلام حسین شاه قلی؛ جواد جنت خواه؛ داود کلانتری. "بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 169-178. magiran.com/p1989028
Mohammad Askari ; Gholamhossein Shahgholi; Javad Jannatkhah; Davood Kalantari. "Investigating the effect of forward speed, operation depth and adding wing on the interaction between the paraplow and soil", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 169-178. magiran.com/p1989028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال