ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیدا حجازی، سید هادی رضوی، معظمه کردجزی، فرامرز خداییان، (1398). تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 179-190. magiran.com/p1989029
Sheida Hedjazi, Seyed Hadi Razavi , Moazameh Kordjazi, Faramarz Khodaiyan, (2019). Preparing Pickering Emulsion of Canthaxanthin and Stabilization with Cellulose Nanocrystals, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 179-190. magiran.com/p1989029
شیدا حجازی، سید هادی رضوی، معظمه کردجزی، فرامرز خداییان، تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 179-190. magiran.com/p1989029
Sheida Hedjazi, Seyed Hadi Razavi , Moazameh Kordjazi, Faramarz Khodaiyan, Preparing Pickering Emulsion of Canthaxanthin and Stabilization with Cellulose Nanocrystals, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 179-190. magiran.com/p1989029
شیدا حجازی، سید هادی رضوی، معظمه کردجزی، فرامرز خداییان، "تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 179-190. magiran.com/p1989029
Sheida Hedjazi, Seyed Hadi Razavi , Moazameh Kordjazi, Faramarz Khodaiyan, "Preparing Pickering Emulsion of Canthaxanthin and Stabilization with Cellulose Nanocrystals", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 179-190. magiran.com/p1989029
شیدا حجازی، سید هادی رضوی، معظمه کردجزی، فرامرز خداییان، (1398). 'تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.179-190. magiran.com/p1989029
Sheida Hedjazi, Seyed Hadi Razavi , Moazameh Kordjazi, Faramarz Khodaiyan, (2019). 'Preparing Pickering Emulsion of Canthaxanthin and Stabilization with Cellulose Nanocrystals', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.179-190. magiran.com/p1989029
شیدا حجازی؛ سید هادی رضوی؛ معظمه کردجزی؛ فرامرز خداییان. "تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 179-190. magiran.com/p1989029
Sheida Hedjazi; Seyed Hadi Razavi ; Moazameh Kordjazi; Faramarz Khodaiyan. "Preparing Pickering Emulsion of Canthaxanthin and Stabilization with Cellulose Nanocrystals", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 179-190. magiran.com/p1989029
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال