ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه اشرفی یورقانلو، نسا غیبی، (1398). تاثیر پوشش موسیلاژ بامیه و صمغ کربوکسی متیل سلولز بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکوشیمیایی سیب زمینی سرخ شده، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 203-211. magiran.com/p1989031
Roghiyeh Ashrafi , Nesa Gheybi, (2019). Effect of Okra mucilage and CMC on the oil uptake and physicochemical properties of potato chips during deep-fat frying, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 203-211. magiran.com/p1989031
رقیه اشرفی یورقانلو، نسا غیبی، تاثیر پوشش موسیلاژ بامیه و صمغ کربوکسی متیل سلولز بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکوشیمیایی سیب زمینی سرخ شده. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 203-211. magiran.com/p1989031
Roghiyeh Ashrafi , Nesa Gheybi, Effect of Okra mucilage and CMC on the oil uptake and physicochemical properties of potato chips during deep-fat frying, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 203-211. magiran.com/p1989031
رقیه اشرفی یورقانلو، نسا غیبی، "تاثیر پوشش موسیلاژ بامیه و صمغ کربوکسی متیل سلولز بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکوشیمیایی سیب زمینی سرخ شده"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 203-211. magiran.com/p1989031
Roghiyeh Ashrafi , Nesa Gheybi, "Effect of Okra mucilage and CMC on the oil uptake and physicochemical properties of potato chips during deep-fat frying", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 203-211. magiran.com/p1989031
رقیه اشرفی یورقانلو، نسا غیبی، (1398). 'تاثیر پوشش موسیلاژ بامیه و صمغ کربوکسی متیل سلولز بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکوشیمیایی سیب زمینی سرخ شده'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.203-211. magiran.com/p1989031
Roghiyeh Ashrafi , Nesa Gheybi, (2019). 'Effect of Okra mucilage and CMC on the oil uptake and physicochemical properties of potato chips during deep-fat frying', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.203-211. magiran.com/p1989031
رقیه اشرفی یورقانلو؛ نسا غیبی. "تاثیر پوشش موسیلاژ بامیه و صمغ کربوکسی متیل سلولز بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکوشیمیایی سیب زمینی سرخ شده". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 203-211. magiran.com/p1989031
Roghiyeh Ashrafi ; Nesa Gheybi. "Effect of Okra mucilage and CMC on the oil uptake and physicochemical properties of potato chips during deep-fat frying", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 203-211. magiran.com/p1989031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال