ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک سامانی پور، مریم جلیلی، کرامت الله رضایی، فتانه شکرالهی، (1398). مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 223-239. magiran.com/p1989033
Babak Samanipour, Maryam Jalili , Karamatollah Rezaei, Fataneh Shokrollahi, (2019). Comparing Applying Different Chromatographic Columns for Acrylamide Analysis in Potato Chips by High-Performance Liquid Chromatography, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 223-239. magiran.com/p1989033
بابک سامانی پور، مریم جلیلی، کرامت الله رضایی، فتانه شکرالهی، مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 223-239. magiran.com/p1989033
Babak Samanipour, Maryam Jalili , Karamatollah Rezaei, Fataneh Shokrollahi, Comparing Applying Different Chromatographic Columns for Acrylamide Analysis in Potato Chips by High-Performance Liquid Chromatography, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 223-239. magiran.com/p1989033
بابک سامانی پور، مریم جلیلی، کرامت الله رضایی، فتانه شکرالهی، "مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 223-239. magiran.com/p1989033
Babak Samanipour, Maryam Jalili , Karamatollah Rezaei, Fataneh Shokrollahi, "Comparing Applying Different Chromatographic Columns for Acrylamide Analysis in Potato Chips by High-Performance Liquid Chromatography", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 223-239. magiran.com/p1989033
بابک سامانی پور، مریم جلیلی، کرامت الله رضایی، فتانه شکرالهی، (1398). 'مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.223-239. magiran.com/p1989033
Babak Samanipour, Maryam Jalili , Karamatollah Rezaei, Fataneh Shokrollahi, (2019). 'Comparing Applying Different Chromatographic Columns for Acrylamide Analysis in Potato Chips by High-Performance Liquid Chromatography', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.223-239. magiran.com/p1989033
بابک سامانی پور؛ مریم جلیلی؛ کرامت الله رضایی؛ فتانه شکرالهی. "مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 223-239. magiran.com/p1989033
Babak Samanipour; Maryam Jalili ; Karamatollah Rezaei; Fataneh Shokrollahi. "Comparing Applying Different Chromatographic Columns for Acrylamide Analysis in Potato Chips by High-Performance Liquid Chromatography", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 223-239. magiran.com/p1989033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال