ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کرامت جهرمی، سید سعید محتسبی، حسین موسی زاده، مهدی قاسمی ورنامخواستی، شاهین رفیعی، احسان سوند رومی، (1398). ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، 241-251. magiran.com/p1989034
Mahdi Keramat, Jahromi, Seyed Saeid Mohtasebi , Hossein Mousazadeh, Mahdi Ghasemi, Varnamkhasti, Shahin Rafiee, Ehsan Savand, Roumi, (2019). Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), 241-251. magiran.com/p1989034
مهدی کرامت جهرمی، سید سعید محتسبی، حسین موسی زاده، مهدی قاسمی ورنامخواستی، شاهین رفیعی، احسان سوند رومی، ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1398؛ 50(1): 241-251. magiran.com/p1989034
Mahdi Keramat, Jahromi, Seyed Saeid Mohtasebi , Hossein Mousazadeh, Mahdi Ghasemi, Varnamkhasti, Shahin Rafiee, Ehsan Savand, Roumi, Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2019; 50(1): 241-251. magiran.com/p1989034
مهدی کرامت جهرمی، سید سعید محتسبی، حسین موسی زاده، مهدی قاسمی ورنامخواستی، شاهین رفیعی، احسان سوند رومی، "ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 50، شماره 1 (1398): 241-251. magiran.com/p1989034
Mahdi Keramat, Jahromi, Seyed Saeid Mohtasebi , Hossein Mousazadeh, Mahdi Ghasemi, Varnamkhasti, Shahin Rafiee, Ehsan Savand, Roumi, "Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques", Iranian Journal of Biosystems Engineering 50, no.1 (2019): 241-251. magiran.com/p1989034
مهدی کرامت جهرمی، سید سعید محتسبی، حسین موسی زاده، مهدی قاسمی ورنامخواستی، شاهین رفیعی، احسان سوند رومی، (1398). 'ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50(1)، صص.241-251. magiran.com/p1989034
Mahdi Keramat, Jahromi, Seyed Saeid Mohtasebi , Hossein Mousazadeh, Mahdi Ghasemi, Varnamkhasti, Shahin Rafiee, Ehsan Savand, Roumi, (2019). 'Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50(1), pp.241-251. magiran.com/p1989034
مهدی کرامت جهرمی؛ سید سعید محتسبی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ شاهین رفیعی؛ احسان سوند رومی. "ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 50 ،1 ، 1398، 241-251. magiran.com/p1989034
Mahdi Keramat; Jahromi; Seyed Saeid Mohtasebi ; Hossein Mousazadeh; Mahdi Ghasemi; Varnamkhasti; Shahin Rafiee; Ehsan Savand; Roumi. "Evaluation of a Machine Olfaction to Classify the Quality of Dried Date Fruit by Electrohydrodynamic, Hot Air, and the Hybrid Drying Techniques", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 50, 1, 2019, 241-251. magiran.com/p1989034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال