ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا نوفرستی، فریده عتابی، جعفر نوری، محمدرضا میری لواسانی، سیدعلی جوزی، (1398). پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(2)، 211-226. magiran.com/p1989051
Abdol Reza Noferesti, Farideh Atabi , Jafar Nouri, Mohammad Reza Mirilavasani, Seyed Ali Jozi, (2019). Predicting the Mortality Rate Due to Particulate Matters Using AirQ Software and Health Risk Assessment in the City of Sanandaj, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(2), 211-226. magiran.com/p1989051
عبدالرضا نوفرستی، فریده عتابی، جعفر نوری، محمدرضا میری لواسانی، سیدعلی جوزی، پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(2): 211-226. magiran.com/p1989051
Abdol Reza Noferesti, Farideh Atabi , Jafar Nouri, Mohammad Reza Mirilavasani, Seyed Ali Jozi, Predicting the Mortality Rate Due to Particulate Matters Using AirQ Software and Health Risk Assessment in the City of Sanandaj, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(2): 211-226. magiran.com/p1989051
عبدالرضا نوفرستی، فریده عتابی، جعفر نوری، محمدرضا میری لواسانی، سیدعلی جوزی، "پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 2 (1398): 211-226. magiran.com/p1989051
Abdol Reza Noferesti, Farideh Atabi , Jafar Nouri, Mohammad Reza Mirilavasani, Seyed Ali Jozi, "Predicting the Mortality Rate Due to Particulate Matters Using AirQ Software and Health Risk Assessment in the City of Sanandaj", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.2 (2019): 211-226. magiran.com/p1989051
عبدالرضا نوفرستی، فریده عتابی، جعفر نوری، محمدرضا میری لواسانی، سیدعلی جوزی، (1398). 'پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(2)، صص.211-226. magiran.com/p1989051
Abdol Reza Noferesti, Farideh Atabi , Jafar Nouri, Mohammad Reza Mirilavasani, Seyed Ali Jozi, (2019). 'Predicting the Mortality Rate Due to Particulate Matters Using AirQ Software and Health Risk Assessment in the City of Sanandaj', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(2), pp.211-226. magiran.com/p1989051
عبدالرضا نوفرستی؛ فریده عتابی؛ جعفر نوری؛ محمدرضا میری لواسانی؛ سیدعلی جوزی. "پیش بینی میزان مرگ و میر ناشی از ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ و ارزیابی ریسک بهداشتی در شهر سنندج". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،2 ، 1398، 211-226. magiran.com/p1989051
Abdol Reza Noferesti; Farideh Atabi ; Jafar Nouri; Mohammad Reza Mirilavasani; Seyed Ali Jozi. "Predicting the Mortality Rate Due to Particulate Matters Using AirQ Software and Health Risk Assessment in the City of Sanandaj", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 2, 2019, 211-226. magiran.com/p1989051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال