ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه نجف زاده، رضا درویش زاده، خدیجه موسی خلیفانی، مسعود ابرین بنا، (1398). تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(1)، 15-29. magiran.com/p1989285
Reza Darvishzadeh, (2019). Associated analyses for resistance to sclerotinia stem rot disease in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon-based (REMAP) markers, Iranian Journal of Field Crop Science, 50(1), 15-29. magiran.com/p1989285
رقیه نجف زاده، رضا درویش زاده، خدیجه موسی خلیفانی، مسعود ابرین بنا، تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 50(1): 15-29. magiran.com/p1989285
Reza Darvishzadeh, Associated analyses for resistance to sclerotinia stem rot disease in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon-based (REMAP) markers, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 50(1): 15-29. magiran.com/p1989285
رقیه نجف زاده، رضا درویش زاده، خدیجه موسی خلیفانی، مسعود ابرین بنا، "تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50، شماره 1 (1398): 15-29. magiran.com/p1989285
Reza Darvishzadeh, "Associated analyses for resistance to sclerotinia stem rot disease in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon-based (REMAP) markers", Iranian Journal of Field Crop Science 50, no.1 (2019): 15-29. magiran.com/p1989285
رقیه نجف زاده، رضا درویش زاده، خدیجه موسی خلیفانی، مسعود ابرین بنا، (1398). 'تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(1)، صص.15-29. magiran.com/p1989285
Reza Darvishzadeh, (2019). 'Associated analyses for resistance to sclerotinia stem rot disease in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon-based (REMAP) markers', Iranian Journal of Field Crop Science, 50(1), pp.15-29. magiran.com/p1989285
رقیه نجف زاده؛ رضا درویش زاده؛ خدیجه موسی خلیفانی؛ مسعود ابرین بنا. "تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50 ،1 ، 1398، 15-29. magiran.com/p1989285
Reza Darvishzadeh. "Associated analyses for resistance to sclerotinia stem rot disease in sunflower (Helianthus annuus L.) using retrotransposon-based (REMAP) markers", Iranian Journal of Field Crop Science, 50, 1, 2019, 15-29. magiran.com/p1989285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال