ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عفیفه نیسی، مهدیه پارساییان، احمد غلامی، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید عباس دخت، (1398). تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(1)، 85-96. magiran.com/p1989290
Afife Neisi, Mahdieh Parsaeian , Ahmad Gholami, Mehdi Baradaran Firoozabadi, Hamid Abbasdokht, (2019). Effects of tillage systems, salicylic acid and mycorrhizal fungi on photosynthetic pigments and some quality characteristics of maize, Iranian Journal of Field Crop Science, 50(1), 85-96. magiran.com/p1989290
عفیفه نیسی، مهدیه پارساییان، احمد غلامی، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید عباس دخت، تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 50(1): 85-96. magiran.com/p1989290
Afife Neisi, Mahdieh Parsaeian , Ahmad Gholami, Mehdi Baradaran Firoozabadi, Hamid Abbasdokht, Effects of tillage systems, salicylic acid and mycorrhizal fungi on photosynthetic pigments and some quality characteristics of maize, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 50(1): 85-96. magiran.com/p1989290
عفیفه نیسی، مهدیه پارساییان، احمد غلامی، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید عباس دخت، "تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50، شماره 1 (1398): 85-96. magiran.com/p1989290
Afife Neisi, Mahdieh Parsaeian , Ahmad Gholami, Mehdi Baradaran Firoozabadi, Hamid Abbasdokht, "Effects of tillage systems, salicylic acid and mycorrhizal fungi on photosynthetic pigments and some quality characteristics of maize", Iranian Journal of Field Crop Science 50, no.1 (2019): 85-96. magiran.com/p1989290
عفیفه نیسی، مهدیه پارساییان، احمد غلامی، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید عباس دخت، (1398). 'تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(1)، صص.85-96. magiran.com/p1989290
Afife Neisi, Mahdieh Parsaeian , Ahmad Gholami, Mehdi Baradaran Firoozabadi, Hamid Abbasdokht, (2019). 'Effects of tillage systems, salicylic acid and mycorrhizal fungi on photosynthetic pigments and some quality characteristics of maize', Iranian Journal of Field Crop Science, 50(1), pp.85-96. magiran.com/p1989290
عفیفه نیسی؛ مهدیه پارساییان؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت. "تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50 ،1 ، 1398، 85-96. magiran.com/p1989290
Afife Neisi; Mahdieh Parsaeian ; Ahmad Gholami; Mehdi Baradaran Firoozabadi; Hamid Abbasdokht. "Effects of tillage systems, salicylic acid and mycorrhizal fungi on photosynthetic pigments and some quality characteristics of maize", Iranian Journal of Field Crop Science, 50, 1, 2019, 85-96. magiran.com/p1989290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال