ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر تقی لو، علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی، (1398). تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(46)، 35-53. magiran.com/p1989371
Ali Akbar Taghiloo , Ali Akbar Anabestani, Reza Khosrobeygi, (2019). Analysis of rural population structure in regions of Urmia city, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(46), 35-53. magiran.com/p1989371
علی اکبر تقی لو، علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی، تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(46): 35-53. magiran.com/p1989371
Ali Akbar Taghiloo , Ali Akbar Anabestani, Reza Khosrobeygi, Analysis of rural population structure in regions of Urmia city, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 14(46): 35-53. magiran.com/p1989371
علی اکبر تقی لو، علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی، "تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 46 (1398): 35-53. magiran.com/p1989371
Ali Akbar Taghiloo , Ali Akbar Anabestani, Reza Khosrobeygi, "Analysis of rural population structure in regions of Urmia city", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.46 (2019): 35-53. magiran.com/p1989371
علی اکبر تقی لو، علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی، (1398). 'تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(46)، صص.35-53. magiran.com/p1989371
Ali Akbar Taghiloo , Ali Akbar Anabestani, Reza Khosrobeygi, (2019). 'Analysis of rural population structure in regions of Urmia city', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(46), pp.35-53. magiran.com/p1989371
علی اکبر تقی لو؛ علی اکبر عنابستانی؛ رضا خسرو بیگی. "تحلیل ساختمان جمعیت روستایی در نواحی خرد شهرستان ارومیه". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،46 ، 1398، 35-53. magiran.com/p1989371
Ali Akbar Taghiloo ; Ali Akbar Anabestani; Reza Khosrobeygi. "Analysis of rural population structure in regions of Urmia city", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 46, 2019, 35-53. magiran.com/p1989371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال