ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر، (1398). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در دو ناحیه ی دشتی و کوهستانی (مطالعه موردی: دهستان القچین از توابع شهرستان چرام)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(46)، 239-257. magiran.com/p1989382
Hamid Heydari, (2019). A comparative study of factors affecting the decline of traditional livestock in two areas of Plain and mountainous (Case Study: Rural Alqchyn city functions Choram), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(46), 239-257. magiran.com/p1989382
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر، بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در دو ناحیه ی دشتی و کوهستانی (مطالعه موردی: دهستان القچین از توابع شهرستان چرام). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(46): 239-257. magiran.com/p1989382
Hamid Heydari, A comparative study of factors affecting the decline of traditional livestock in two areas of Plain and mountainous (Case Study: Rural Alqchyn city functions Choram), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 14(46): 239-257. magiran.com/p1989382
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر، "بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در دو ناحیه ی دشتی و کوهستانی (مطالعه موردی: دهستان القچین از توابع شهرستان چرام)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 46 (1398): 239-257. magiran.com/p1989382
Hamid Heydari, "A comparative study of factors affecting the decline of traditional livestock in two areas of Plain and mountainous (Case Study: Rural Alqchyn city functions Choram)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.46 (2019): 239-257. magiran.com/p1989382
حمید حیدری مکرر، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر، (1398). 'بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در دو ناحیه ی دشتی و کوهستانی (مطالعه موردی: دهستان القچین از توابع شهرستان چرام)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(46)، صص.239-257. magiran.com/p1989382
Hamid Heydari, (2019). 'A comparative study of factors affecting the decline of traditional livestock in two areas of Plain and mountainous (Case Study: Rural Alqchyn city functions Choram)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(46), pp.239-257. magiran.com/p1989382
حمید حیدری مکرر؛ حمیدرضا نسیمی؛ مهرداد رشیدفر. "بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در دو ناحیه ی دشتی و کوهستانی (مطالعه موردی: دهستان القچین از توابع شهرستان چرام)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،46 ، 1398، 239-257. magiran.com/p1989382
Hamid Heydari. "A comparative study of factors affecting the decline of traditional livestock in two areas of Plain and mountainous (Case Study: Rural Alqchyn city functions Choram)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 46, 2019, 239-257. magiran.com/p1989382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال