ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمین بهرام پور، غلام رضا قدمی، حبیبه عطاپور، محمد پوستی، حمید احمدی‎پور، (1398). سنگ‎نگاری، شیمی کانی ها و منشا دایک های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور - کرمان، فصلنامه علوم زمین، 28(111)، 3-16. magiran.com/p1989390
A. Bahrampour, Gh. Ghadami , H. Atapour, M. Poosti, H. Ahmadipour, (2019). Petrography, mineral chemistry and origin of lamprophyric dykes from Sareashk Village, South West of Ravar- Kerman, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(111), 3-16. magiran.com/p1989390
آرمین بهرام پور، غلام رضا قدمی، حبیبه عطاپور، محمد پوستی، حمید احمدی‎پور، سنگ‎نگاری، شیمی کانی ها و منشا دایک های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور - کرمان. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(111): 3-16. magiran.com/p1989390
A. Bahrampour, Gh. Ghadami , H. Atapour, M. Poosti, H. Ahmadipour, Petrography, mineral chemistry and origin of lamprophyric dykes from Sareashk Village, South West of Ravar- Kerman, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(111): 3-16. magiran.com/p1989390
آرمین بهرام پور، غلام رضا قدمی، حبیبه عطاپور، محمد پوستی، حمید احمدی‎پور، "سنگ‎نگاری، شیمی کانی ها و منشا دایک های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور - کرمان"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 111 (1398): 3-16. magiran.com/p1989390
A. Bahrampour, Gh. Ghadami , H. Atapour, M. Poosti, H. Ahmadipour, "Petrography, mineral chemistry and origin of lamprophyric dykes from Sareashk Village, South West of Ravar- Kerman", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.111 (2019): 3-16. magiran.com/p1989390
آرمین بهرام پور، غلام رضا قدمی، حبیبه عطاپور، محمد پوستی، حمید احمدی‎پور، (1398). 'سنگ‎نگاری، شیمی کانی ها و منشا دایک های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور - کرمان'، فصلنامه علوم زمین، 28(111)، صص.3-16. magiran.com/p1989390
A. Bahrampour, Gh. Ghadami , H. Atapour, M. Poosti, H. Ahmadipour, (2019). 'Petrography, mineral chemistry and origin of lamprophyric dykes from Sareashk Village, South West of Ravar- Kerman', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(111), pp.3-16. magiran.com/p1989390
آرمین بهرام پور؛ غلام رضا قدمی؛ حبیبه عطاپور؛ محمد پوستی؛ حمید احمدی‎پور. "سنگ‎نگاری، شیمی کانی ها و منشا دایک های لامپروفیری روستای سراشک جنوب باختر راور - کرمان". فصلنامه علوم زمین، 28 ،111 ، 1398، 3-16. magiran.com/p1989390
A. Bahrampour; Gh. Ghadami ; H. Atapour; M. Poosti; H. Ahmadipour. "Petrography, mineral chemistry and origin of lamprophyric dykes from Sareashk Village, South West of Ravar- Kerman", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 111, 2019, 3-16. magiran.com/p1989390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال