ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان طاهری، افشین اشجع اردلان، محمد هاشم امامی، سیدجمال شیخ ذکریایی، (1398). سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان، فصلنامه علوم زمین، 28(111)، 185-194. magiran.com/p1989406
Mozhgan Taheri , Afshin Ashjaardalan, Mohammad Hashem Emami, Seyed Jamal Shaikh Zakariay, (2019). Petrology and geochemistry of plutonic rocks in west and south west of Salafchegan., Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(111), 185-194. magiran.com/p1989406
مژگان طاهری، افشین اشجع اردلان، محمد هاشم امامی، سیدجمال شیخ ذکریایی، سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 28(111): 185-194. magiran.com/p1989406
Mozhgan Taheri , Afshin Ashjaardalan, Mohammad Hashem Emami, Seyed Jamal Shaikh Zakariay, Petrology and geochemistry of plutonic rocks in west and south west of Salafchegan., Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(111): 185-194. magiran.com/p1989406
مژگان طاهری، افشین اشجع اردلان، محمد هاشم امامی، سیدجمال شیخ ذکریایی، "سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 111 (1398): 185-194. magiran.com/p1989406
Mozhgan Taheri , Afshin Ashjaardalan, Mohammad Hashem Emami, Seyed Jamal Shaikh Zakariay, "Petrology and geochemistry of plutonic rocks in west and south west of Salafchegan.", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.111 (2019): 185-194. magiran.com/p1989406
مژگان طاهری، افشین اشجع اردلان، محمد هاشم امامی، سیدجمال شیخ ذکریایی، (1398). 'سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان'، فصلنامه علوم زمین، 28(111)، صص.185-194. magiran.com/p1989406
Mozhgan Taheri , Afshin Ashjaardalan, Mohammad Hashem Emami, Seyed Jamal Shaikh Zakariay, (2019). 'Petrology and geochemistry of plutonic rocks in west and south west of Salafchegan.', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(111), pp.185-194. magiran.com/p1989406
مژگان طاهری؛ افشین اشجع اردلان؛ محمد هاشم امامی؛ سیدجمال شیخ ذکریایی. "سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های نفوذی غرب وجنوب غرب سلفچگان". فصلنامه علوم زمین، 28 ،111 ، 1398، 185-194. magiran.com/p1989406
Mozhgan Taheri ; Afshin Ashjaardalan; Mohammad Hashem Emami; Seyed Jamal Shaikh Zakariay. "Petrology and geochemistry of plutonic rocks in west and south west of Salafchegan.", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 111, 2019, 185-194. magiran.com/p1989406
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال