ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین رستمی، علی حسینی، محمد علی آذربایجانی، (1397). اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(4)، 22-32. magiran.com/p1989422
Afshin Rostami, Ali Hosseini, Mohammad Ali Azarbayjani, (2019). The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(4), 22-32. magiran.com/p1989422
افشین رستمی، علی حسینی، محمد علی آذربایجانی، اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1397؛ 6(4): 22-32. magiran.com/p1989422
Afshin Rostami, Ali Hosseini, Mohammad Ali Azarbayjani, The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2019; 6(4): 22-32. magiran.com/p1989422
افشین رستمی، علی حسینی، محمد علی آذربایجانی، "اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 6، شماره 4 (1397): 22-32. magiran.com/p1989422
Afshin Rostami, Ali Hosseini, Mohammad Ali Azarbayjani, "The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 6, no.4 (2019): 22-32. magiran.com/p1989422
افشین رستمی، علی حسینی، محمد علی آذربایجانی، (1397). 'اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6(4)، صص.22-32. magiran.com/p1989422
Afshin Rostami, Ali Hosseini, Mohammad Ali Azarbayjani, (2019). 'The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6(4), pp.22-32. magiran.com/p1989422
افشین رستمی؛ علی حسینی؛ محمد علی آذربایجانی. "اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 6 ،4 ، 1397، 22-32. magiran.com/p1989422
Afshin Rostami; Ali Hosseini; Mohammad Ali Azarbayjani. "The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 6, 4, 2019, 22-32. magiran.com/p1989422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال