ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک هوشمند مقدم، مژگان اسکندری، ناهید بیژه، محسن محمدنیا احمدی، جواد نوروزی، (1398). ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو، مجله علوم پزشکی رازی، 26(179)، 39-49. magiran.com/p1989437
Babak Hooshmand Moghadam, Mozhgan Eskandari, Nahid Bijeh, Mohsen Mohammadnia Ahmadi, Javad Norouzi, (2019). Evaluation of the Effect of short-term Barberry Juice Supplementation on humoral immune response in active girls following exhaustive exercise activity: A randomized double-blind clinical trial, Razi Journal of Medical Sciences, 26(179), 39-49. magiran.com/p1989437
بابک هوشمند مقدم، مژگان اسکندری، ناهید بیژه، محسن محمدنیا احمدی، جواد نوروزی، ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(179): 39-49. magiran.com/p1989437
Babak Hooshmand Moghadam, Mozhgan Eskandari, Nahid Bijeh, Mohsen Mohammadnia Ahmadi, Javad Norouzi, Evaluation of the Effect of short-term Barberry Juice Supplementation on humoral immune response in active girls following exhaustive exercise activity: A randomized double-blind clinical trial, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(179): 39-49. magiran.com/p1989437
بابک هوشمند مقدم، مژگان اسکندری، ناهید بیژه، محسن محمدنیا احمدی، جواد نوروزی، "ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 179 (1398): 39-49. magiran.com/p1989437
Babak Hooshmand Moghadam, Mozhgan Eskandari, Nahid Bijeh, Mohsen Mohammadnia Ahmadi, Javad Norouzi, "Evaluation of the Effect of short-term Barberry Juice Supplementation on humoral immune response in active girls following exhaustive exercise activity: A randomized double-blind clinical trial", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.179 (2019): 39-49. magiran.com/p1989437
بابک هوشمند مقدم، مژگان اسکندری، ناهید بیژه، محسن محمدنیا احمدی، جواد نوروزی، (1398). 'ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(179)، صص.39-49. magiran.com/p1989437
Babak Hooshmand Moghadam, Mozhgan Eskandari, Nahid Bijeh, Mohsen Mohammadnia Ahmadi, Javad Norouzi, (2019). 'Evaluation of the Effect of short-term Barberry Juice Supplementation on humoral immune response in active girls following exhaustive exercise activity: A randomized double-blind clinical trial', Razi Journal of Medical Sciences, 26(179), pp.39-49. magiran.com/p1989437
بابک هوشمند مقدم؛ مژگان اسکندری؛ ناهید بیژه؛ محسن محمدنیا احمدی؛ جواد نوروزی. "ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،179 ، 1398، 39-49. magiran.com/p1989437
Babak Hooshmand Moghadam; Mozhgan Eskandari; Nahid Bijeh; Mohsen Mohammadnia Ahmadi; Javad Norouzi. "Evaluation of the Effect of short-term Barberry Juice Supplementation on humoral immune response in active girls following exhaustive exercise activity: A randomized double-blind clinical trial", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 179, 2019, 39-49. magiran.com/p1989437
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال