ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی فریدپور، مجید رضایی بنفشه، بتول زینالی، صیاد اصغری، (1398). ارزیابی تاثیر خشکسالی ژئوهیدرولوژیکی بر کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی:دشت مرند)، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 17-36. magiran.com/p1989491
Majid Rezaye, (2019). Evaluate the effect Geo Hydrological drought on groundwater quality for agricultural purposes (Case Study: Marand plain), Geographic Space, 19(65), 17-36. magiran.com/p1989491
مجتبی فریدپور، مجید رضایی بنفشه، بتول زینالی، صیاد اصغری، ارزیابی تاثیر خشکسالی ژئوهیدرولوژیکی بر کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی:دشت مرند). فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 17-36. magiran.com/p1989491
Majid Rezaye, Evaluate the effect Geo Hydrological drought on groundwater quality for agricultural purposes (Case Study: Marand plain), Geographic Space, 2019; 19(65): 17-36. magiran.com/p1989491
مجتبی فریدپور، مجید رضایی بنفشه، بتول زینالی، صیاد اصغری، "ارزیابی تاثیر خشکسالی ژئوهیدرولوژیکی بر کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی:دشت مرند)"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 17-36. magiran.com/p1989491
Majid Rezaye, "Evaluate the effect Geo Hydrological drought on groundwater quality for agricultural purposes (Case Study: Marand plain)", Geographic Space 19, no.65 (2019): 17-36. magiran.com/p1989491
مجتبی فریدپور، مجید رضایی بنفشه، بتول زینالی، صیاد اصغری، (1398). 'ارزیابی تاثیر خشکسالی ژئوهیدرولوژیکی بر کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی:دشت مرند)'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.17-36. magiran.com/p1989491
Majid Rezaye, (2019). 'Evaluate the effect Geo Hydrological drought on groundwater quality for agricultural purposes (Case Study: Marand plain)', Geographic Space, 19(65), pp.17-36. magiran.com/p1989491
مجتبی فریدپور؛ مجید رضایی بنفشه؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری. "ارزیابی تاثیر خشکسالی ژئوهیدرولوژیکی بر کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی (مطالعه موردی:دشت مرند)". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 17-36. magiran.com/p1989491
Majid Rezaye. "Evaluate the effect Geo Hydrological drought on groundwater quality for agricultural purposes (Case Study: Marand plain)", Geographic Space, 19, 65, 2019, 17-36. magiran.com/p1989491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال