ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد خورشید دوست، مهدی اسدی، حسن حاجی محمدی، (1398). بررسی سازوکار جوی حاکم بر رخداد روزهای توام با گردوغبار شهر تبریز و ردیابی آن با استفاده از مدل HYSPILIT و تصویر سنجنده مودیس، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 57-70. magiran.com/p1989493
Mehdi Asadi, (2019). Reviews atmospheric mechanisms governing the occurrence of days with dust city of Tabriz and tracking using HYSPILIT model and MODIS Image, Geographic Space, 19(65), 57-70. magiran.com/p1989493
علی محمد خورشید دوست، مهدی اسدی، حسن حاجی محمدی، بررسی سازوکار جوی حاکم بر رخداد روزهای توام با گردوغبار شهر تبریز و ردیابی آن با استفاده از مدل HYSPILIT و تصویر سنجنده مودیس. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 57-70. magiran.com/p1989493
Mehdi Asadi, Reviews atmospheric mechanisms governing the occurrence of days with dust city of Tabriz and tracking using HYSPILIT model and MODIS Image, Geographic Space, 2019; 19(65): 57-70. magiran.com/p1989493
علی محمد خورشید دوست، مهدی اسدی، حسن حاجی محمدی، "بررسی سازوکار جوی حاکم بر رخداد روزهای توام با گردوغبار شهر تبریز و ردیابی آن با استفاده از مدل HYSPILIT و تصویر سنجنده مودیس"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 57-70. magiran.com/p1989493
Mehdi Asadi, "Reviews atmospheric mechanisms governing the occurrence of days with dust city of Tabriz and tracking using HYSPILIT model and MODIS Image", Geographic Space 19, no.65 (2019): 57-70. magiran.com/p1989493
علی محمد خورشید دوست، مهدی اسدی، حسن حاجی محمدی، (1398). 'بررسی سازوکار جوی حاکم بر رخداد روزهای توام با گردوغبار شهر تبریز و ردیابی آن با استفاده از مدل HYSPILIT و تصویر سنجنده مودیس'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.57-70. magiran.com/p1989493
Mehdi Asadi, (2019). 'Reviews atmospheric mechanisms governing the occurrence of days with dust city of Tabriz and tracking using HYSPILIT model and MODIS Image', Geographic Space, 19(65), pp.57-70. magiran.com/p1989493
علی محمد خورشید دوست؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی. "بررسی سازوکار جوی حاکم بر رخداد روزهای توام با گردوغبار شهر تبریز و ردیابی آن با استفاده از مدل HYSPILIT و تصویر سنجنده مودیس". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 57-70. magiran.com/p1989493
Mehdi Asadi. "Reviews atmospheric mechanisms governing the occurrence of days with dust city of Tabriz and tracking using HYSPILIT model and MODIS Image", Geographic Space, 19, 65, 2019, 57-70. magiran.com/p1989493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال