ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت اله بیرانوند، حامد عباسی، عبدالله سیف، حمید بابلی موخر، (1398). شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 191-213. magiran.com/p1989500
Hojatollah Beyranvand, (2019). The survey of locating bottlenecksand physical developmentof Khorramabad with an emphasis indexes Neotectonic, Geographic Space, 19(65), 191-213. magiran.com/p1989500
حجت اله بیرانوند، حامد عباسی، عبدالله سیف، حمید بابلی موخر، شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 191-213. magiran.com/p1989500
Hojatollah Beyranvand, The survey of locating bottlenecksand physical developmentof Khorramabad with an emphasis indexes Neotectonic, Geographic Space, 2019; 19(65): 191-213. magiran.com/p1989500
حجت اله بیرانوند، حامد عباسی، عبدالله سیف، حمید بابلی موخر، "شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 191-213. magiran.com/p1989500
Hojatollah Beyranvand, "The survey of locating bottlenecksand physical developmentof Khorramabad with an emphasis indexes Neotectonic", Geographic Space 19, no.65 (2019): 191-213. magiran.com/p1989500
حجت اله بیرانوند، حامد عباسی، عبدالله سیف، حمید بابلی موخر، (1398). 'شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.191-213. magiran.com/p1989500
Hojatollah Beyranvand, (2019). 'The survey of locating bottlenecksand physical developmentof Khorramabad with an emphasis indexes Neotectonic', Geographic Space, 19(65), pp.191-213. magiran.com/p1989500
حجت اله بیرانوند؛ حامد عباسی؛ عبدالله سیف؛ حمید بابلی موخر. "شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 191-213. magiran.com/p1989500
Hojatollah Beyranvand. "The survey of locating bottlenecksand physical developmentof Khorramabad with an emphasis indexes Neotectonic", Geographic Space, 19, 65, 2019, 191-213. magiran.com/p1989500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال