ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم روان بخش، مژگان احمدی ندوشن، سید بهنام سروری نژاد، (1398). ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل GODS در محیط GIS، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 233-246. magiran.com/p1989502
Mojgan Ahmadi, (2019). Assessing groundwater vulnerability to contamination in Loor basin using GODS model in GIS environment, Geographic Space, 19(65), 233-246. magiran.com/p1989502
مریم روان بخش، مژگان احمدی ندوشن، سید بهنام سروری نژاد، ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل GODS در محیط GIS. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 233-246. magiran.com/p1989502
Mojgan Ahmadi, Assessing groundwater vulnerability to contamination in Loor basin using GODS model in GIS environment, Geographic Space, 2019; 19(65): 233-246. magiran.com/p1989502
مریم روان بخش، مژگان احمدی ندوشن، سید بهنام سروری نژاد، "ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل GODS در محیط GIS"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 233-246. magiran.com/p1989502
Mojgan Ahmadi, "Assessing groundwater vulnerability to contamination in Loor basin using GODS model in GIS environment", Geographic Space 19, no.65 (2019): 233-246. magiran.com/p1989502
مریم روان بخش، مژگان احمدی ندوشن، سید بهنام سروری نژاد، (1398). 'ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل GODS در محیط GIS'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.233-246. magiran.com/p1989502
Mojgan Ahmadi, (2019). 'Assessing groundwater vulnerability to contamination in Loor basin using GODS model in GIS environment', Geographic Space, 19(65), pp.233-246. magiran.com/p1989502
مریم روان بخش؛ مژگان احمدی ندوشن؛ سید بهنام سروری نژاد. "ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل GODS در محیط GIS". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 233-246. magiran.com/p1989502
Mojgan Ahmadi. "Assessing groundwater vulnerability to contamination in Loor basin using GODS model in GIS environment", Geographic Space, 19, 65, 2019, 233-246. magiran.com/p1989502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال