ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس امینی، نصرت مرادی، فرزانه صادقیان، (1398). تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر)، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 269-298. magiran.com/p1989504
Abbas Amini, Nosrat Moradi, Farzaneh Sadeghian, (2019). Analyzing the Influence of Natural Parameters on Rural Exodus Using GIS and Statistical Methods (Case Study: Depopulated Villages of Isfahan Province over the Last Quarter Century), Geographic Space, 19(65), 269-298. magiran.com/p1989504
عباس امینی، نصرت مرادی، فرزانه صادقیان، تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر). فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 269-298. magiran.com/p1989504
Abbas Amini, Nosrat Moradi, Farzaneh Sadeghian, Analyzing the Influence of Natural Parameters on Rural Exodus Using GIS and Statistical Methods (Case Study: Depopulated Villages of Isfahan Province over the Last Quarter Century), Geographic Space, 2019; 19(65): 269-298. magiran.com/p1989504
عباس امینی، نصرت مرادی، فرزانه صادقیان، "تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر)"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 269-298. magiran.com/p1989504
Abbas Amini, Nosrat Moradi, Farzaneh Sadeghian, "Analyzing the Influence of Natural Parameters on Rural Exodus Using GIS and Statistical Methods (Case Study: Depopulated Villages of Isfahan Province over the Last Quarter Century)", Geographic Space 19, no.65 (2019): 269-298. magiran.com/p1989504
عباس امینی، نصرت مرادی، فرزانه صادقیان، (1398). 'تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر)'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.269-298. magiran.com/p1989504
Abbas Amini, Nosrat Moradi, Farzaneh Sadeghian, (2019). 'Analyzing the Influence of Natural Parameters on Rural Exodus Using GIS and Statistical Methods (Case Study: Depopulated Villages of Isfahan Province over the Last Quarter Century)', Geographic Space, 19(65), pp.269-298. magiran.com/p1989504
عباس امینی؛ نصرت مرادی؛ فرزانه صادقیان. "تحلیلی بر تاثیر عوامل طبیعی در تخلیه سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش های آماری (مورد مطالعه: روستاهای تخلیه شده استان اصفهان در ربع سده اخیر)". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 269-298. magiran.com/p1989504
Abbas Amini; Nosrat Moradi; Farzaneh Sadeghian. "Analyzing the Influence of Natural Parameters on Rural Exodus Using GIS and Statistical Methods (Case Study: Depopulated Villages of Isfahan Province over the Last Quarter Century)", Geographic Space, 19, 65, 2019, 269-298. magiran.com/p1989504
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال