ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرتیمس قاسمی دهنوی، اشرف جیره نژادیان، رامین ساریخانی، صدیقه جهانگیری، (1398). کاربرد تصاویر ماهواره ای اسپات 5 در شناسایی خاک های آلوده نفتی و تجزیه و تحلیل آماری آن در میدان نفتی مارون-خوزستان، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، 299-317. magiran.com/p1989505
Artmis Ghasemi, (2019). Application of Spot 5 Satellite image to Oil-contaminated soils Identification and statistical analyzes in Marun Oilfield – Khuzestan, Geographic Space, 19(65), 299-317. magiran.com/p1989505
آرتیمس قاسمی دهنوی، اشرف جیره نژادیان، رامین ساریخانی، صدیقه جهانگیری، کاربرد تصاویر ماهواره ای اسپات 5 در شناسایی خاک های آلوده نفتی و تجزیه و تحلیل آماری آن در میدان نفتی مارون-خوزستان. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1398؛ 19(65): 299-317. magiran.com/p1989505
Artmis Ghasemi, Application of Spot 5 Satellite image to Oil-contaminated soils Identification and statistical analyzes in Marun Oilfield – Khuzestan, Geographic Space, 2019; 19(65): 299-317. magiran.com/p1989505
آرتیمس قاسمی دهنوی، اشرف جیره نژادیان، رامین ساریخانی، صدیقه جهانگیری، "کاربرد تصاویر ماهواره ای اسپات 5 در شناسایی خاک های آلوده نفتی و تجزیه و تحلیل آماری آن در میدان نفتی مارون-خوزستان"، فصلنامه فضای جغرافیایی 19، شماره 65 (1398): 299-317. magiran.com/p1989505
Artmis Ghasemi, "Application of Spot 5 Satellite image to Oil-contaminated soils Identification and statistical analyzes in Marun Oilfield – Khuzestan", Geographic Space 19, no.65 (2019): 299-317. magiran.com/p1989505
آرتیمس قاسمی دهنوی، اشرف جیره نژادیان، رامین ساریخانی، صدیقه جهانگیری، (1398). 'کاربرد تصاویر ماهواره ای اسپات 5 در شناسایی خاک های آلوده نفتی و تجزیه و تحلیل آماری آن در میدان نفتی مارون-خوزستان'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 19(65)، صص.299-317. magiran.com/p1989505
Artmis Ghasemi, (2019). 'Application of Spot 5 Satellite image to Oil-contaminated soils Identification and statistical analyzes in Marun Oilfield – Khuzestan', Geographic Space, 19(65), pp.299-317. magiran.com/p1989505
آرتیمس قاسمی دهنوی؛ اشرف جیره نژادیان؛ رامین ساریخانی؛ صدیقه جهانگیری. "کاربرد تصاویر ماهواره ای اسپات 5 در شناسایی خاک های آلوده نفتی و تجزیه و تحلیل آماری آن در میدان نفتی مارون-خوزستان". فصلنامه فضای جغرافیایی، 19 ،65 ، 1398، 299-317. magiran.com/p1989505
Artmis Ghasemi. "Application of Spot 5 Satellite image to Oil-contaminated soils Identification and statistical analyzes in Marun Oilfield – Khuzestan", Geographic Space, 19, 65, 2019, 299-317. magiran.com/p1989505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال