ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم همدانیان، عباس مالیان، ابوالفضل سلطانی، (1398). تلفیق داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره برای تهیه نقشه ظرفیت سنجی منابع نفت و گاز (بررسی موردی : ناحیه سراچه، استان قم)، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، 139-158. magiran.com/p1989606
Maryam Hamedanian, Abbass Malian, Abolfazl Soltani, (2019). Data Fusion and Multi-Criteria Decision Making for Producing Oil and Gas Resources Potential Maps (Case Study: Saracheh Zone, Qom Province), , 5(1), 139-158. magiran.com/p1989606
مریم همدانیان، عباس مالیان، ابوالفضل سلطانی، تلفیق داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره برای تهیه نقشه ظرفیت سنجی منابع نفت و گاز (بررسی موردی : ناحیه سراچه، استان قم). نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 1398؛ 5(1): 139-158. magiran.com/p1989606
Maryam Hamedanian, Abbass Malian, Abolfazl Soltani, Data Fusion and Multi-Criteria Decision Making for Producing Oil and Gas Resources Potential Maps (Case Study: Saracheh Zone, Qom Province), , 2019; 5(1): 139-158. magiran.com/p1989606
مریم همدانیان، عباس مالیان، ابوالفضل سلطانی، "تلفیق داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره برای تهیه نقشه ظرفیت سنجی منابع نفت و گاز (بررسی موردی : ناحیه سراچه، استان قم)"، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی 5، شماره 1 (1398): 139-158. magiran.com/p1989606
Maryam Hamedanian, Abbass Malian, Abolfazl Soltani, "Data Fusion and Multi-Criteria Decision Making for Producing Oil and Gas Resources Potential Maps (Case Study: Saracheh Zone, Qom Province)", 5, no.1 (2019): 139-158. magiran.com/p1989606
مریم همدانیان، عباس مالیان، ابوالفضل سلطانی، (1398). 'تلفیق داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره برای تهیه نقشه ظرفیت سنجی منابع نفت و گاز (بررسی موردی : ناحیه سراچه، استان قم)'، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، صص.139-158. magiran.com/p1989606
Maryam Hamedanian, Abbass Malian, Abolfazl Soltani, (2019). 'Data Fusion and Multi-Criteria Decision Making for Producing Oil and Gas Resources Potential Maps (Case Study: Saracheh Zone, Qom Province)', , 5(1), pp.139-158. magiran.com/p1989606
مریم همدانیان؛ عباس مالیان؛ ابوالفضل سلطانی. "تلفیق داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره برای تهیه نقشه ظرفیت سنجی منابع نفت و گاز (بررسی موردی : ناحیه سراچه، استان قم)". نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5 ،1 ، 1398، 139-158. magiran.com/p1989606
Maryam Hamedanian; Abbass Malian; Abolfazl Soltani. "Data Fusion and Multi-Criteria Decision Making for Producing Oil and Gas Resources Potential Maps (Case Study: Saracheh Zone, Qom Province)", , 5, 1, 2019, 139-158. magiran.com/p1989606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال