ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی خلعت بری جعفری، زینت کیلانی جعفری ثانی، جعفر عمرانی، (1398). پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، 19-54. magiran.com/p1989608
Morteza Khalatbari Jafari, Zinat Kilani Jafari Sani, Jafar Omrani, (2019). Petrology and geochemistry of the volcanic rocks in NW Sechangi, Lut block, , 5(1), 19-54. magiran.com/p1989608
مرتضی خلعت بری جعفری، زینت کیلانی جعفری ثانی، جعفر عمرانی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت. نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 1398؛ 5(1): 19-54. magiran.com/p1989608
Morteza Khalatbari Jafari, Zinat Kilani Jafari Sani, Jafar Omrani, Petrology and geochemistry of the volcanic rocks in NW Sechangi, Lut block, , 2019; 5(1): 19-54. magiran.com/p1989608
مرتضی خلعت بری جعفری، زینت کیلانی جعفری ثانی، جعفر عمرانی، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت"، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی 5، شماره 1 (1398): 19-54. magiran.com/p1989608
Morteza Khalatbari Jafari, Zinat Kilani Jafari Sani, Jafar Omrani, "Petrology and geochemistry of the volcanic rocks in NW Sechangi, Lut block", 5, no.1 (2019): 19-54. magiran.com/p1989608
مرتضی خلعت بری جعفری، زینت کیلانی جعفری ثانی، جعفر عمرانی، (1398). 'پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت'، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، صص.19-54. magiran.com/p1989608
Morteza Khalatbari Jafari, Zinat Kilani Jafari Sani, Jafar Omrani, (2019). 'Petrology and geochemistry of the volcanic rocks in NW Sechangi, Lut block', , 5(1), pp.19-54. magiran.com/p1989608
مرتضی خلعت بری جعفری؛ زینت کیلانی جعفری ثانی؛ جعفر عمرانی. "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی، بلوک لوت". نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5 ،1 ، 1398، 19-54. magiran.com/p1989608
Morteza Khalatbari Jafari; Zinat Kilani Jafari Sani; Jafar Omrani. "Petrology and geochemistry of the volcanic rocks in NW Sechangi, Lut block", , 5, 1, 2019, 19-54. magiran.com/p1989608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال