ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن رحیم زاده، ایوب ویسی، فریبرز مسعودی، علی طباخ شعبانی، (1398). پتروژنز و تعیین محیط زمین ساختی مجموعه افیولیتی نیاباد-قلعه جی، بخشی از مجموعه سروآباد: با استفاده از مینرال شیمی کانی کروم اسپینل، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، 55-78. magiran.com/p1989609
Bahman Rahimzadeh, (2019). Petrogenetic and tectonic setting of Kurdistan ophiolitic complex using the Cr-spinel Mineral chemistry, , 5(1), 55-78. magiran.com/p1989609
بهمن رحیم زاده، ایوب ویسی، فریبرز مسعودی، علی طباخ شعبانی، پتروژنز و تعیین محیط زمین ساختی مجموعه افیولیتی نیاباد-قلعه جی، بخشی از مجموعه سروآباد: با استفاده از مینرال شیمی کانی کروم اسپینل. نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 1398؛ 5(1): 55-78. magiran.com/p1989609
Bahman Rahimzadeh, Petrogenetic and tectonic setting of Kurdistan ophiolitic complex using the Cr-spinel Mineral chemistry, , 2019; 5(1): 55-78. magiran.com/p1989609
بهمن رحیم زاده، ایوب ویسی، فریبرز مسعودی، علی طباخ شعبانی، "پتروژنز و تعیین محیط زمین ساختی مجموعه افیولیتی نیاباد-قلعه جی، بخشی از مجموعه سروآباد: با استفاده از مینرال شیمی کانی کروم اسپینل"، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی 5، شماره 1 (1398): 55-78. magiran.com/p1989609
Bahman Rahimzadeh, "Petrogenetic and tectonic setting of Kurdistan ophiolitic complex using the Cr-spinel Mineral chemistry", 5, no.1 (2019): 55-78. magiran.com/p1989609
بهمن رحیم زاده، ایوب ویسی، فریبرز مسعودی، علی طباخ شعبانی، (1398). 'پتروژنز و تعیین محیط زمین ساختی مجموعه افیولیتی نیاباد-قلعه جی، بخشی از مجموعه سروآباد: با استفاده از مینرال شیمی کانی کروم اسپینل'، نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5(1)، صص.55-78. magiran.com/p1989609
Bahman Rahimzadeh, (2019). 'Petrogenetic and tectonic setting of Kurdistan ophiolitic complex using the Cr-spinel Mineral chemistry', , 5(1), pp.55-78. magiran.com/p1989609
بهمن رحیم زاده؛ ایوب ویسی؛ فریبرز مسعودی؛ علی طباخ شعبانی. "پتروژنز و تعیین محیط زمین ساختی مجموعه افیولیتی نیاباد-قلعه جی، بخشی از مجموعه سروآباد: با استفاده از مینرال شیمی کانی کروم اسپینل". نشریه یافته های نوین در زمین شناسی، 5 ،1 ، 1398، 55-78. magiran.com/p1989609
Bahman Rahimzadeh. "Petrogenetic and tectonic setting of Kurdistan ophiolitic complex using the Cr-spinel Mineral chemistry", , 5, 1, 2019, 55-78. magiran.com/p1989609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال