ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مهرپویا، بنفشه سلیمی پور ، طیبه شاکرمی، اکبر شریفی نیا، (1396). بررسی تطبیقی نگاره دیو در مکاتب نگارگری ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار، نشریه مطالعات ایرانشناسی، 3(6)، 18-40. magiran.com/p1991848
Hossein Mehrpouya, Banafsheh Salimipour , Tayyebeh Shakarami, Akbar Sharifinia, (2017). A Comparative Study of the Image of Div in Iranian Painting Schools from the Ilkhanid Period to the End of the Qajar Era, , 3(6), 18-40. magiran.com/p1991848
حسین مهرپویا، بنفشه سلیمی پور ، طیبه شاکرمی، اکبر شریفی نیا، بررسی تطبیقی نگاره دیو در مکاتب نگارگری ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار. نشریه مطالعات ایرانشناسی، 1396؛ 3(6): 18-40. magiran.com/p1991848
Hossein Mehrpouya, Banafsheh Salimipour , Tayyebeh Shakarami, Akbar Sharifinia, A Comparative Study of the Image of Div in Iranian Painting Schools from the Ilkhanid Period to the End of the Qajar Era, , 2017; 3(6): 18-40. magiran.com/p1991848
حسین مهرپویا، بنفشه سلیمی پور ، طیبه شاکرمی، اکبر شریفی نیا، "بررسی تطبیقی نگاره دیو در مکاتب نگارگری ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار"، نشریه مطالعات ایرانشناسی 3، شماره 6 (1396): 18-40. magiran.com/p1991848
Hossein Mehrpouya, Banafsheh Salimipour , Tayyebeh Shakarami, Akbar Sharifinia, "A Comparative Study of the Image of Div in Iranian Painting Schools from the Ilkhanid Period to the End of the Qajar Era", 3, no.6 (2017): 18-40. magiran.com/p1991848
حسین مهرپویا، بنفشه سلیمی پور ، طیبه شاکرمی، اکبر شریفی نیا، (1396). 'بررسی تطبیقی نگاره دیو در مکاتب نگارگری ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار'، نشریه مطالعات ایرانشناسی، 3(6)، صص.18-40. magiran.com/p1991848
Hossein Mehrpouya, Banafsheh Salimipour , Tayyebeh Shakarami, Akbar Sharifinia, (2017). 'A Comparative Study of the Image of Div in Iranian Painting Schools from the Ilkhanid Period to the End of the Qajar Era', , 3(6), pp.18-40. magiran.com/p1991848
حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور ؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا. "بررسی تطبیقی نگاره دیو در مکاتب نگارگری ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره قاجار". نشریه مطالعات ایرانشناسی، 3 ،6 ، 1396، 18-40. magiran.com/p1991848
Hossein Mehrpouya; Banafsheh Salimipour ; Tayyebeh Shakarami; Akbar Sharifinia. "A Comparative Study of the Image of Div in Iranian Painting Schools from the Ilkhanid Period to the End of the Qajar Era", , 3, 6, 2017, 18-40. magiran.com/p1991848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال