ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جلیلی، وحید نجاتی، حسن احدی، سیدعلی کتان فروش، (1398). اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(2)، 171-180. magiran.com/p1992009
Fatemeh Jalili, Vahid Nejati, Hasan Ahadi, Seyed Ali Katanforosh, (2019). Effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of working memory of children with ADHD, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(2), 171-180. magiran.com/p1992009
فاطمه جلیلی، وحید نجاتی، حسن احدی، سیدعلی کتان فروش، اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1398؛ 29(2): 171-180. magiran.com/p1992009
Fatemeh Jalili, Vahid Nejati, Hasan Ahadi, Seyed Ali Katanforosh, Effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of working memory of children with ADHD, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2019; 29(2): 171-180. magiran.com/p1992009
فاطمه جلیلی، وحید نجاتی، حسن احدی، سیدعلی کتان فروش، "اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 29، شماره 2 (1398): 171-180. magiran.com/p1992009
Fatemeh Jalili, Vahid Nejati, Hasan Ahadi, Seyed Ali Katanforosh, "Effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of working memory of children with ADHD", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 29, no.2 (2019): 171-180. magiran.com/p1992009
فاطمه جلیلی، وحید نجاتی، حسن احدی، سیدعلی کتان فروش، (1398). 'اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(2)، صص.171-180. magiran.com/p1992009
Fatemeh Jalili, Vahid Nejati, Hasan Ahadi, Seyed Ali Katanforosh, (2019). 'Effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of working memory of children with ADHD', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(2), pp.171-180. magiran.com/p1992009
فاطمه جلیلی؛ وحید نجاتی؛ حسن احدی؛ سیدعلی کتان فروش. "اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29 ،2 ، 1398، 171-180. magiran.com/p1992009
Fatemeh Jalili; Vahid Nejati; Hasan Ahadi; Seyed Ali Katanforosh. "Effectiveness of computerized motion-based cognitive rehabilitation on improvement of working memory of children with ADHD", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29, 2, 2019, 171-180. magiran.com/p1992009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال