ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا پاشنگ، انیس خوش لهجه صدق، (1398). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(2)، 181-190. magiran.com/p1992010
Sarah Pashing, Aniss Khosh Lahjeh Sedgh, (2019). Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(2), 181-190. magiran.com/p1992010
سارا پاشنگ، انیس خوش لهجه صدق، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1398؛ 29(2): 181-190. magiran.com/p1992010
Sarah Pashing, Aniss Khosh Lahjeh Sedgh, Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2019; 29(2): 181-190. magiran.com/p1992010
سارا پاشنگ، انیس خوش لهجه صدق، "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 29، شماره 2 (1398): 181-190. magiran.com/p1992010
Sarah Pashing, Aniss Khosh Lahjeh Sedgh, "Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 29, no.2 (2019): 181-190. magiran.com/p1992010
سارا پاشنگ، انیس خوش لهجه صدق، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29(2)، صص.181-190. magiran.com/p1992010
Sarah Pashing, Aniss Khosh Lahjeh Sedgh, (2019). 'Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29(2), pp.181-190. magiran.com/p1992010
سارا پاشنگ؛ انیس خوش لهجه صدق. "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 29 ،2 ، 1398، 181-190. magiran.com/p1992010
Sarah Pashing; Aniss Khosh Lahjeh Sedgh. "Comparison of effectiveness of acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on reducing symptoms, psychological capital and quality of life of patients suffering from irritable bowel syndrome", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 29, 2, 2019, 181-190. magiran.com/p1992010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال