ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجواد افصج هجری، خلیل بدیعی ، مهرداد پورجعفر، احمد عریان، بهنام کشاورزی، علی اصغر چالمه، غلامرضا مصیاح، (1398). تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران، مجله طب دامی ایران، 13(2)، 163-173. magiran.com/p1992079
Seyyed Javad Afsah Hejri, Khalil Badiei , Mehrdad Pourjafar, Ahmad Oryan, Behnam Keshavarzi, Aliasghar Chalmeh, Gholamreza Mesbah, (2019). Seasonal Variation and Relationships Between Copper of Serum and Various Tissues in Copper Poisoned Sheep in Kerman Province, Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(2), 163-173. magiran.com/p1992079
سیدجواد افصج هجری، خلیل بدیعی ، مهرداد پورجعفر، احمد عریان، بهنام کشاورزی، علی اصغر چالمه، غلامرضا مصیاح، تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران. مجله طب دامی ایران، 1398؛ 13(2): 163-173. magiran.com/p1992079
Seyyed Javad Afsah Hejri, Khalil Badiei , Mehrdad Pourjafar, Ahmad Oryan, Behnam Keshavarzi, Aliasghar Chalmeh, Gholamreza Mesbah, Seasonal Variation and Relationships Between Copper of Serum and Various Tissues in Copper Poisoned Sheep in Kerman Province, Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2019; 13(2): 163-173. magiran.com/p1992079
سیدجواد افصج هجری، خلیل بدیعی ، مهرداد پورجعفر، احمد عریان، بهنام کشاورزی، علی اصغر چالمه، غلامرضا مصیاح، "تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران"، مجله طب دامی ایران 13، شماره 2 (1398): 163-173. magiran.com/p1992079
Seyyed Javad Afsah Hejri, Khalil Badiei , Mehrdad Pourjafar, Ahmad Oryan, Behnam Keshavarzi, Aliasghar Chalmeh, Gholamreza Mesbah, "Seasonal Variation and Relationships Between Copper of Serum and Various Tissues in Copper Poisoned Sheep in Kerman Province, Iran", Iranian Journal of Veterinary Medicine 13, no.2 (2019): 163-173. magiran.com/p1992079
سیدجواد افصج هجری، خلیل بدیعی ، مهرداد پورجعفر، احمد عریان، بهنام کشاورزی، علی اصغر چالمه، غلامرضا مصیاح، (1398). 'تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران'، مجله طب دامی ایران، 13(2)، صص.163-173. magiran.com/p1992079
Seyyed Javad Afsah Hejri, Khalil Badiei , Mehrdad Pourjafar, Ahmad Oryan, Behnam Keshavarzi, Aliasghar Chalmeh, Gholamreza Mesbah, (2019). 'Seasonal Variation and Relationships Between Copper of Serum and Various Tissues in Copper Poisoned Sheep in Kerman Province, Iran', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(2), pp.163-173. magiran.com/p1992079
سیدجواد افصج هجری؛ خلیل بدیعی ؛ مهرداد پورجعفر؛ احمد عریان؛ بهنام کشاورزی؛ علی اصغر چالمه؛ غلامرضا مصیاح. "تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران". مجله طب دامی ایران، 13 ،2 ، 1398، 163-173. magiran.com/p1992079
Seyyed Javad Afsah Hejri; Khalil Badiei ; Mehrdad Pourjafar; Ahmad Oryan; Behnam Keshavarzi; Aliasghar Chalmeh; Gholamreza Mesbah. "Seasonal Variation and Relationships Between Copper of Serum and Various Tissues in Copper Poisoned Sheep in Kerman Province, Iran", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13, 2, 2019, 163-173. magiran.com/p1992079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال