ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید ذاکریان، رضا آویزه ، علیرضا غدیری، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، حسین نجف زاده، (1398). تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم، مجله طب دامی ایران، 13(2)، 175-185. magiran.com/p1992080
Majid Zakerian, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Hosein Najafzadeh, (2019). Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(2), 175-185. magiran.com/p1992080
مجید ذاکریان، رضا آویزه ، علیرضا غدیری، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، حسین نجف زاده، تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم. مجله طب دامی ایران، 1398؛ 13(2): 175-185. magiran.com/p1992080
Majid Zakerian, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Hosein Najafzadeh, Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2019; 13(2): 175-185. magiran.com/p1992080
مجید ذاکریان، رضا آویزه ، علیرضا غدیری، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، حسین نجف زاده، "تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم"، مجله طب دامی ایران 13، شماره 2 (1398): 175-185. magiran.com/p1992080
Majid Zakerian, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Hosein Najafzadeh, "Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters", Iranian Journal of Veterinary Medicine 13, no.2 (2019): 175-185. magiran.com/p1992080
مجید ذاکریان، رضا آویزه ، علیرضا غدیری، محمد راضی جلالی، مهدی پورمهدی، حسین نجف زاده، (1398). 'تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم'، مجله طب دامی ایران، 13(2)، صص.175-185. magiran.com/p1992080
Majid Zakerian, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Mohammad Razi Jalali, Mahdi Pourmahdi, Hosein Najafzadeh, (2019). 'Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(2), pp.175-185. magiran.com/p1992080
مجید ذاکریان؛ رضا آویزه ؛ علیرضا غدیری؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی؛ حسین نجف زاده. "تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم". مجله طب دامی ایران، 13 ،2 ، 1398، 175-185. magiran.com/p1992080
Majid Zakerian; Reza Avizeh ; Alireza Ghadiri; Mohammad Razi Jalali; Mahdi Pourmahdi; Hosein Najafzadeh. "Effect of Polyethylene Glycol and Senna Bowel Preparation in Dogs on Some Hematological and Serum Biochemical Parameters", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13, 2, 2019, 175-185. magiran.com/p1992080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال