ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا آذرگون، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی بروجنی، محمد راضی جلالی، (1398). مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، 5-15. magiran.com/p1992091
Reza Azargoun, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi Brujeni, Mohammad Razi Jalali, (2019). Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions, Iranian Veterinary Journal, 15(63), 5-15. magiran.com/p1992091
رضا آذرگون، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی بروجنی، محمد راضی جلالی، مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(63): 5-15. magiran.com/p1992091
Reza Azargoun, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi Brujeni, Mohammad Razi Jalali, Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(63): 5-15. magiran.com/p1992091
رضا آذرگون، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی بروجنی، محمد راضی جلالی، "مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 63 (1398): 5-15. magiran.com/p1992091
Reza Azargoun, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi Brujeni, Mohammad Razi Jalali, "Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions", Iranian Veterinary Journal 15, no.63 (2019): 5-15. magiran.com/p1992091
رضا آذرگون، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی راستابی، مهدی پورمهدی بروجنی، محمد راضی جلالی، (1398). 'مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(63)، صص.5-15. magiran.com/p1992091
Reza Azargoun, Reza Avizeh , Alireza Ghadiri, Hadi Imani Rastabi, Mahdi Pourmahdi Brujeni, Mohammad Razi Jalali, (2019). 'Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions', Iranian Veterinary Journal, 15(63), pp.5-15. magiran.com/p1992091
رضا آذرگون؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ هادی ایمانی راستابی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ محمد راضی جلالی. "مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،63 ، 1398، 5-15. magiran.com/p1992091
Reza Azargoun; Reza Avizeh ; Alireza Ghadiri; Hadi Imani Rastabi; Mahdi Pourmahdi Brujeni; Mohammad Razi Jalali. "Comparison of tissue perfusion and electrocardiogram parameters in experimentally induced hemorrhagic shock dogs resuscitated with lactated ringer and hydroxyethyl starch solutions", Iranian Veterinary Journal, 15, 63, 2019, 5-15. magiran.com/p1992091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال